بانک های ناتراز، در پرتگاه استقراض از بانک

28ام دی ماه 1401 ،عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در توئیتی با اشاره به اضافه برداشت سنگین بانکها، نوشــت: آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول، آقای رئیس بانک مرکزی: آیا در جریان حجم ریپو تامین مالی بانکها با قبول اوراق نزد آنها و به ویژه اضافه برداشت سنگین بانکها از بانک مرکزی هستید؟ آیا بر تاثیر آن بر روند رشد پایه پولی و یا چاپ پول واقف هستید؟ خوب است، خودتان رسیدگی و چاره جویی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.