وجود ۷.۲ میلیون واحد مسکونی فرسوده
لرزان در کشور

محمد آیینی با حضور در نشست مجازی ائمه جمعه کشور که با همت دبیرخانه شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کل کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، ضمن تشریح بسته تشویقی شهرسازانه از آنان خواست تا هم از طریق تریبون نماز جمعه و هم از طریق امامان جماعت مساجد محالت هدف نوسازی، مردم شهرها را نسبت به مزایای این بسته آگاه کرده و آنان را به نوسازی واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده ترغیب کنند. وی با ابراز امیدواری از اینکه ائمه جمعه کشــور بتوانند بیش از هر شــخص یا نهاد دیگری به ترویج این بسته تشویقی و آگاه سازی مردم ساکن در بافت های هدف کمک کنند، اظهار کرد: موضوع نوسازی بافت های فرسوده، ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی در حاشیه شهرها و نوسازی در بافت های تاریخی بر اساس ضوابط و شاخص های قانونی تعیین محدوده شده است که در کل کشور قریب به ۱۶۷۰۰۰ هکتار بافت هدف از این ســه گونه مذکور وجود دارد که حدوداً ۲۰ درصد ســطح شهرها را شامل میشود و در حدود ۶ میلیون و ۲۶۲ هزار خانوار با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر معادل ۳۰ درصد جمعیت کشور در این نواحی زندگی میکنند. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قریب به دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد فرسوده لرزان و ناپایدار در این مناطق وجود دارد که از هیچگونه سازهای برخوردار نیستند و در صورت وقوع زلزله این خانه ها بر سر ساکنان خود آوار میشوند و هیچ فرصتی برای آنها وجود نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.