افزایش۲۴ درصدی تعرفه‌ پزشکی بخش دولتی وخصوصی

براساس این گزارش، تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره کارشناسان ارشــد و دکترای تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای معادل تعرفه های مربوط برای ۴۵ دقیقه خدمت بوده و براســاس ســوابق حرفه ای از زمــان دریافت پروانه تخصصی، برای افراد با ســابقه کار بالای ۱۵ ســال، ۱۵ درصد به مبلغ پایه اضافه می شود.در بخش سرپایی دولتی، غیر دولتی، خیریه و خصوصی تعرفه ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه، ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان، ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان، ویزیت پزشــکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی ۴۵ هزار ۸۰۰ تومان، ویزیت پزشکان متخصص روانپزشکی ۴۷ هزار ۸۰۰ تومان، ویزیت فوق تخصص روانپزشــکی و دوره تکمیلی تخصصی روانپزشکی ۵۶ هزار و ۹۰۰ تومان و ویزیت کارشــناس ارشد پروانه دار و کارشناس پروانه دار به ترتیب ۲۵ هزار و ۹۰۰ و ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.