نصف ایران در فقر مسکن

جمعیت دچار به فقر مسکن در ایران براساس جزئیات یک گزارش رسمی، رکورد معناداری زده است؛ به طوریکه ۵۵درصد خانوارها از مسکن مناسب و در استطاعت« محروم هستند. این جمعیت – فقرای مسکن- در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه مرکز پژوهش های مجلس بر آن مهر تایید زده اســت، در پایان دهه،۹۰ تورم بالا، بی ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاست گذار بر سیاست نادرست برای تامین مسکن دست به دست هم دادند تا دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن مناسب، قطع شود و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند فقر مسکن در دنیا با دو شاخص، تعریف سنجش میشود و نرخ طبیعی آن حداکثر معادل ۲۰درصد جمعیت یک کشــور است؛ در ایران اما این نرخ تا /۷ ۲برابر نرم جهانی پیش رفته است. بازوی پژوهشی مجلس، نجات کشور از نرخ بالایی فقر مسکن را در مهار تورم به عنوان گام اول و توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان به عنوان گام مکمل میداند. گزارش رسمی با محتوای تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمت ها، نشان دهنده رکوردزنی فقر مسکن در کشور است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.