فروش توسط نمایندگی ها، ممنوع!

پس از کش و قوس های بســیار در تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی، در نهایت، شــب گذشته یکشــنبه شــب گویا خودروسازان خصوصی و شورای رقابت در جلســه ای که در وزارت صنعت، معدن و
تجارت برگزار شد، با هم به توافق رسیده و قرار شد که خودروسازان مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند. پس از جلســه شب گذشته، ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده اســت که بر اســاس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شــرکت ها اســت و بایستی بر اساس قیمتهای مصوب اعلامی ، ایفای تعهد صورت گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.