عزم دولت برای مهار ساختاری تورم

وزارت اقتصاد در پاســخ با عنوان فاصله معنادار بازار و تریبون ها که در تاریخ ۲۸ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۲ منتشر شده است، توضیح داد: دولت ســیزدهم و وزارت اقتصاد همواره سعی بر نشان دادن واقعیت ها به مردم داشته و دولت هیچ گاه بر این موضوع گیری که اوضاع اقتصادی مناسب است، تأکید نکرده است. در واقع آمارهایی که توســط دولت مردان نشان داده میشود برای مقایسه بین اوضاع اقتصادی کنونی با دوره های پیشین است و نه تأکید بر بدون مشکل بودن اقتصاد. اساساً به همین دلیل نیز بود که رهبر معظم انقلاب امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری کردند و برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و نیز رشد اقتصادی گواه بر این است که دولت سیزدهم اوضاع نامناسب اقتصادی را قبول دارد و سعی دولت بر این است که با اجرای برنامه های مدون و کارشناسی شده و با مشورت با اساتید دانشگاه؛ کارشناسان اقتصادی و … بتواند تورم افسار گسیخته را مهار کرده و تولید را رونق دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.