‌قیمت گذاری دستوری مانع تولید است

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران خاطر نشان کرد: تن ماهی 180 گرمی مشمول قیمت گذاری دســتوری میشود از این رو تولید متوقف و کمبود کالا در سطح عرضه به چشم میخورد وتولیدکنندگان بر تولید کنسروهای طعم دار مانند شویددار و فلفلی و 120 و 150 گرمی متمرکز شدند؛ فروشگاه های زنجیرهای نیز به سندیکا اعلام کردند که کمبود عرضه کاملا مشهود است. مســعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنســرو ایران با بیان اینکه ستاد تنظیم بــازار در دی 1400 کنســرو تن ماهــی و رب گوجه فرنگی را مشــمول قیمت گذاری دســتوری کــرد، گفت: تعــداد تولیدکننــدگان و برندهای این دو محصول در کشــور قابــل توجه اســت و در کالاهایی کــه انحصار وجــود ندارد قیمت گذاری دســتوری اقدامی نادرست است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.