شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی

مهدی موحدی بکنظر گفت: اقدامات گســترده ای به صورت کلی و جزیی در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است تا سازمان امور مالیاتی شناسایی شود. وی افزود: تعدادی از شرکت ها و معامله های صوری و مجازی به محلی برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده بود که این شرکتها شناسایی و ساماندهی شدند.ســخنگوی ســازمان امور مالیاتی کشــور با تاکید بر اینکه رویکرد تحولی سازمان امــور مالیاتــی شناســایی فرارهای مالیاتــی با کاهش فشــار به بخش تولید اســت، گفت: این ســازمان با برنامه ها و سیاســت های مختلف به دنبال شناســایی و بســتن گلوگاه های فرار مالیاتی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.