بدهکاران‌ بانکی‌ زیر‌ ذره‌بین

درطول دهه های گذشــته، همواره بالا بودن مطالبات معوق بانکها و فریز شدن بخشی از منابع بانکی در دست عده ای بدهکار یکی از معضلات نظام بانکی کشور بوده است، معضلی که از میانه دهه 1380شدت گرفت و تاکنون نیز ادامه دارد. درحالی که درطول این سالها از ابربدهکاران و بدهــکاران بانکی ســخن به میــان می آمد، امــا مردم با نام آنها آشــنا نبودند. این که چه کسانی تسهیلات دریافت کرده اند و به هر دلیل بازنگردانده اند. حال برای نخستین بارفهرست بدهکاران بانکی انتشــار عمومی پیدا کرد و به راحتی می توان با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانکها از جزییات آن باخبرشد، اقدامی که در راستای شفافیت کارکرد بسیار مهمی دارد. اما در دولت جدید با پیگیری وزارت اقتصاد، بانکها ملزم شدند تا لیست بدهکاران خود را منتشــر کنند. در همین راستا از نخستین روز هفته، تعدادی از بانکها فهرست بدهکارانشان را روی پایگاه اطلاع رسانی خود قراردادند تا برای نخســتین بار مردم با نام این افراد آشنا شوند. این درحالی است که بانکها براساس قوانین و مقررات، از ســالها پیش موظف به افشای این اطلاعات بوده اند، ولی هیچگاه اجرایی نشــده بود تا اینکه پاییز ســال گذشــته وزیر اقتصاد در نامه ای از بانک مرکزی درخواســت کرد تا بانکها را به انتشار هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.