مشوق های مالیاتی برای اشخاص حقیقی

طبق ماده دو این آییننامه سکوی داخلی مورد تایید وزارت باید شرایط زیر را داشته باشد:
-۱ امکان گزارشگیری و ارائه اطالعات معامالت و انجام فعالیتهای اقتصادی توســط کسب و کارهای
اشخاص حقیقی در سکو را به صورت برخط داشته باشد.
-۲ نسبت به احراز هویت کسب و کارهای اشخاص حقیقی فعال در سکو از طریق تلفن همراه و کد ملی
اقدام کند.
-۳ امکان اعالم فهرست کسب و کارهای اشخاص حقیقی که میزبانی میکند را داشته باشد.
-۴ امکان اعالم درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی را داشته باشد

طبق ماده دو این آیین نامه سکوی داخلی مورد تایید وزارت باید شرایط زیر را داشته باشد:
1- امکان گزارش گیری و ارائه اطلاعات معاملات و انجام فعالیت های اقتصادی توســط کسب و کارهای
اشخاص حقیقی در سکو را به صورت برخط داشته باشد.
2- نسبت به احراز هویت کسب و کارهای اشخاص حقیقی فعال در سکو از طریق تلفن همراه و کد ملی
اقدام کند.
3- امکان اعلام فهرست کسب و کارهای اشخاص حقیقی که میزبانی میکند را داشته باشد.
4- امکان اعلام درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی را داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.