جدال اوپک و آمریکا بر سر قیمت نفت

یک مقام ارشــد آمریکایی اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اواخر روز جاری قصد خود را برای برداشــت ۱۵میلیون بشــکه نفت اضافی از ذخایر استراتژیک برای پمپاژ به بازار آمریکا با هدف کاهش قیمت سوخت اعلام خواهد کرد. اما این مساله به چه میزان می تواند بر قیمت جهانی نفت تأثیر گذار باشد؟ آیا آمریکا در جدال با اوپک پلاس دست به چنین اقدامی زده است؟ محمد علی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک در رابطه با این موضوع به مهر می گوید: «آزاد ســازی این تعداد بشکه نفت قطعاً بر قیمت نفت تأثیر گذار است. زیرا تقاضایی که در بازار وجود دارد متأثر از دو عامل اســت. یا باید از طریق عرضه عرضه کنندگان تأمین شود و یا از ذخایر استراتژیک برداشت شود وباید در نظر داشت که آن مقداری که اکنون از ذخایر استراتژیک برداشت می شود می توانست به بازار ورد پیدا کند و تقاضا ایجاد کند». نماینده سابق ایران در اوپک اضافه کرد: با توجه به اینکه اوپک پلاس روی تقاضای بازار معمولاً برنامه ریزی می کند این مساله به نوعی دخالت در تقاضا است و تأثیر منفی بر روی قیمتها می گذارد. اکنون آمریکا در سال جدید برای بار سوم یا چهارم دست به چنین اقدامی زده است با توجه به اینکه در بازار نفت کافی وجود دارد، بنابراین برداشــت از ذخایر استراتژیک توجیهی ندارد این کارشــناس صنعت نفت ادامه داد همانطور که پیداست ذخایر استراتژیک برای زمانی است که کمبودی در بازار وجود دارد که در شرایط خاص و بحرانی مورد استفاده قرار گیرد نه برای زمانی که بازار در شــرایط تعادل قرار دارد. چنین اقدامی دخالت در بازار جهت کاهش قیمتها است. وی افزود: ممکن است ادعا شود پس از تصمیم اوپک پلاس دست به چنین اقدامی زدیم در حالیکه تصمیم اوپک پلاس قیمت نفت را کاهشــی کرد؛ اوپک پلاس نگران مازاد عرضه است به همین دلیل تولید را کاهش داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.