دانش بنیان های نیازمند منابع ارزی با همکاری صندوق توسعه ملی تامین مالی میشوند

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در جمع مدیران شــرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری بین المللی ایران، گفت: شــرکت های دانش بنیــان نیازمند منابــع ارزی، با همکاری صندوق توسعه ملی تامین مالی میشوند. دکتر محمدصادق خیاطیان در جریان بازدید از پارک علم و فناوری بین المللی در ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و در نشست با مدیران عامل شرکت های دانش بنیان، گفت: شرکتهای دانش بنیانی که در مجموعه سازمان پژوهش هــای علمی و صنعتی ایــران حضور دارند، همیشه مایه مباهات و افتخار زیست بوم دانش بنیان کشــور بوده اند. این شــرکتها به عنوان شــرکتهای توانمند شناخته میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.