بیش از ۸۰درصد حوادث سایبری اخیر بدون پیچیدگی بود

رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: بیش از ۸۰درصد حوادث ســایبری اخیر پیچیدگی نداشت و به این دلیل رخ داد که در آن دستگاهها، چهارچوبهای اولیه امنیتی را رعایت نکرده در حالیکه اِشــکال و راه حل آنها هم معلوم بوده است. غلامرضا جلالی در روز نخست همایش پدافند شیمیایی خراسان رضوی در مشهد با اشاره به هک شدن سامانه شهرداری تهران، افزود: هک سامانه شهرداری تهران که در تابستان رخ داد به دلیل وجود ۳۰۰دسترسی اَدمین بود که میت وانست هر کاری را انجام دهد. وی ادامه داد: اَدمین، در کنترل سیســتمهای اداری به اندازه مدیرعامل یا بیشــتر اختیارات دارد. باید کسیکه می خواهد ادمین اداری باشد صلاحیت امنیتی وی اســتعلام شود تا مشــخص باشد فرمان کار دست چه کسی قرار گرفته است.رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان این که مدیران باید نسبت به مسایل سایبری زیر مجموعه خود اطلاعات لازم را کسب کنند، اظهار داشت: وقتی زیرساختها مورد حمله سایبری قرار می گیرد یعنی نوع جدیدی از جنگ آغاز شده و از نظر شرعی لازم است حداقل اطلاعات سایبری را داشته باشیم و در این خصوص در همه حوزهها آمادگی داریم همه نیازهای آموزشی را به دستگاهها ارائه دهیم. وی افزود: دشــمن با تهدید ترکیبی به میدان آماده اســت و از لایه های مختلف استفاده می کند که یکی از اینها نفوذ یا تهدید از درون است و مسوول و کســی که در یک سازمان، اَدمین است و اطلاعات، اختیار و دسترسی دارد باید کنترل مضاعف شود.
جلالی گفت: دشمنان در حملات سایبری به دنبال ضربه به جاهایی هستن که بیشترین خدمت را ارائه می دهند چنانکه قبلا به سامانه سوخت حمله کردند. وی افزود: از دیگر اقدامات دشــمن این است که از طریق رسانه، کارهایی که انجام می دهد بزرگنمایی می کنند. کار رســانه دشمن نفت ریختن روی مشکلات اولیه است. به میزانی که فضای افکار عمومی دست دشمن است به همان میزان، قدرت اراده مردم دست وی قرار دارد از این رو امیدواریم حوادث اخیر فضای مجازی را نظام مند کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.