به‌زودی‌ثبت‌نام‌جدید‌یارانه‌ها‌ آغاز‌می‌شود

 ســخنگویدولت هدفگذاری اصلی در اصلاح اقتصادی را توسعه عدالت در پرداخت یارانه های دولتی عنوان کرد و گفت: دهک دهم جامعه قریب به 28برابر دهک ضعیف تر جامعه از یارانه ها بهره می بردند. علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت بابیان اینکه «مطابق قانون، دولت مکلف بود دهکهای پردرآمد را از دریافت یارانه به تدریج حذف کند،» گفت: همزمان با عادلانه سازی پرداخت یارانه ها، دهک اول پردرآمد کشــور یعنی جمعیت ۱۰درصدی که پردرآمدترین افراد کشور هســتند، از دریافت یارانه حذف شــدند زیرا یارانه برحسب طبقات متوسط و پایین تر جامعه تعلق می گیرد. وی با اشاره به اعتراض برخی از شهروندان نســبت به حذف خــود از یارانــه بگیران و درخواســت آنها برای بازنگری اظهار کرد: ممکن اســت برخی اشتباهاتی در بانکهای اطلاعاتی وزارت رفاه وجود داشــته باشد و یا حساب شخصی یک فرد توسط فرد دیگری اداره شود که به همین دلیل باید شفافسازی در این مورد صــورت بگیرد و طبیعتاً اصلاح صورت خواهد گرفت. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.