تغییر مسکن، تغییر سبک زندگی است

واقعیت چیزی فراتر از همه این عدد و رقم های خیالی بدون پیمایش علمی است، چه آنکه نرخها در هر منطقه و محل های و با توجه به امکانات و بودجه مورد نظر افراد، زمین تا آســمان توفیر دارد و اینطور نیست که بتوان برای عموم مردم نسخه واحد پیچید! اما موضوع فقط خرید مسکن نیست و این روزها اجاره ها نیز باعث جابه جایی های زیاد و سالانه مستأجران شده است. اغلب بنگاهی ها را غیر معتمد میدانیم و اگر مستأجریم، صاحب خانه ها را در وضع موجود مقصر اصلی معرفی کرده و برعکس اگر مالک خانه ایم، مستأجران هستند که باید تاوان گرانی سالهای اخیر را با بهای سنگین اجاره خانه بپردازند. واقعیت دیگری که نمیتوان آن را کتمان کرد، فارغ از اینکه چه کسی در ایجاد و ادامه این وضعیت مقصر است، بروز آسیب های اجتماعی ناشی از اجباری است که خانوارها در تغییر مسکن خود متحمل میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.