خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن نهضت ملی

خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه ها انجام میشود. این معامله پس از توافق طرفین صاحب امتیاز و خریداردر بنگاه به صورت دســتی نوشــته میشود و جایی هم به ثبت نمیرسد. با وجود افزایش قیمت مسکن و ارزش بیش از یک میلیارد تومانی واحدهای نهضت ملی، هزینه خرید امتیاز به طور معمول دو برابر پولی است که متقاضی واریز کرده است. یعنی اگر متقاضی مثالً تا لحظه فروش 80 میلیون پول برای مسکن نهضت ملی واریز کرده باشد امتیاز را به قیمت 160 میلیون میفروشد، در مواردی حتی از فروشنده سفته به عنوان ضمانت اخذ میشود. بنگاههای املاک در حالی امتیاز نهضت ملی مسکن را خرید و فروش میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.