کاهش قیمت خودرو، مسکن وطلا با افول انتظارات تورمی

اخیراً عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، در فضای مجازی مطلبی را منتشر کرده که در آن آمده است: رشد ۴۲.۴ درصدی یکساله پایه پولی یعنی ۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یک سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در بهار ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم را بایستی خیلی جدی گرفت. در حال حاضر
هزینه مربوط به بخشــی از کاهش ضریب فزاینده را سیســتم ناتراز بانکی، با پرداخت سپرده قانونی بیشتر، تحمل میکند و لذا، ناترازی بانکها بیشتر و ریسک آنها تشدید شده است و این روند در میان مدت قابل دوام نیست. در پایان سال ،۱۴۰۱ از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه پول، رشد پول همچنان زیاد است و
نرخ رشد آن در ماه پایانی ۱۴۰۱ به ۶۵درصد و لذا سهم پول از کل نقدینگی به رقم ۲۵.۷درصد رسیده است. به عنوان نکته پایانی، توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چارهجویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب گرفته ناترازی بانکها جلب میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.