فولاد مباركه بیشترین سهم در صرفه جویی ارزی را به خود اختصاص داد

مصطفی عطایی پور، معاون خرید شرکت فولاد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار فولاد در تشریح برخی اقدامات و دستاوردهای این شرکت در حوزه بومی سازی
گفت: گزارش های استخراج شده از عملکرد فولاد مبارکه در زمینه های مختلف نشان میدهد بخش اعظمی از دستاوردهای این شرکت در زمینه صرفه جویی
ارزی مربوط به بومی سازی تجهیزات و اقلام موردنیاز بوده است. موفقیت های ارزشمند فولاد مبارکه باعث شده این شرکت امروز پیشتاز بومی سازی در صنعت فولاد کشور باشد.وی خاطرنشان کرد: نهضت بومی سازی در فولاد مبارکه از دوران ساخت و ابتدای بهره برداری با هدف تأمین پایدار مواد، قطعات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید آغاز شد و از سال 1381 تا کنون به صورت ساختاریافته و فرایندی با رویکرد توسعه و بهبود مستمر، با مشارکت کلیه متخصصان نواحی تولیدی و پشتیبانی و شرکتهای سازنده دانش بنیان آغاز شد.به گفته معاون خرید فوالد مبارکه، این شرکت در این مسیر روشن با سرمایه گذاریهای هوشمندانه و حمایت از شرکتهای سازنده داخلی و دانشبنیان، ایجاد شرایط تأمین پایدار، اقتصادی، کیفی و به موقعِ اقلام خرید خارج و تحریمی موردنیاز خطوط تولید از طریق فرایند بومیسازی را وظیفه سازمانی خود تعریف کرده است

وی گفت: شاخص های عملکردی فولاد مبارکه در راستای وظیفه سازمانی واحد بومی سازی این شرکت عبارت اند از: تعداد درخواسته ای بومی سازی ارســالی از نواحی؛ تعداد درخواست های بومی سازی اتمام یافته؛ کیفیت اقلام بومی سازیشده؛ متوسط زمان بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات و نسبت قیمت تمام شــده مواد، قطعات و تجهیزات بومیسازی به قیمت خارجی.بنابر اظهارات عطایی پور، نتایج بومی سازی در فولاد مبارکه نشان میدهد از ابتدای سال 1381 تاکنون بیش از 100 هزار مواد، قطعه و تجهیز در داخل کشور بومیسازی شده که علاوه بر تأمین به موقع و پایدار و کیفی، صرفه جویی حدود 2,968 میلیون دلار را در پی داشته است.وی ادامه داد: بخشی از این اقلام که به دست توانمند شرکتهای سازنده داخلی با محوریت فولاد مبارکه بومیسازی شــدهاند عبارت اند از: قطعات و تجهیزات پیچیده، استراتژیک و حساس موردنیاز خطوط تولید از قبیل مندریل نورد گرم، کمپرسور فرایند احیا، کوره های باکس آنیلینگ، فن فرایند گندله سازی و بسیاری از اقلام دیگر.عطایی پور تصریح کرد: با سرمایه گذاری و حمایت و اعتماد فولادمبارکه به شرکتهای سازنده داخلی، شاهد خودکفایی کشور در زمینه طراحی و ساخت مواد، قطعات و تجهیزات موردنیاز صنعت فولاد هستیم و در حال حاضر بیش از 80 درصد از مواد، قطعات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید، داخلی است. وی عنوان کرد: علاوه بر موارد یادشــده، امروزه دانش فنی و تخصصی کارشناسان واحد بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات و کارکنان مرتبط در نواحی تولیدی و پشتیبانی فولاد مبارکه و شرکتهای سازنده داخلی به میزان زیادی ارتقا یافته است. همچنین بانک اطلاعات سازندگان توانمند داخل کشور به صورت تخصصی ایجاد شده و همچنان درحال توسعه بوده و زنجیره بومی سازی از طریق ایجاد کنسرسیومهای ساخت داخل تشکیل شــده است.معاون خرید شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: انتقال دانش و تجربه بومیسازی به سایر شرکتهای گروه فولاد مبارکه و به اشتراک گذاری آن با سایر صنایع فولادی و معدنی کشور در نمایشگاه ها و سمینارهای مختلف، ایجاد نمایشگاه مجازی بومیسازی و برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های بومیسازی در داخل کشور برخی از دیگر دستاوردهای حاصل شده در جریان تمرکز فولاد مبارکه در حوزه بومی سازی است.وی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: شباهت تمامی این فعالیت و سرمایه گذاریها را میتوان در این واژه ها جستجو کرد: اعتماد به جوانان و سرمایه های داخلی نظیر شرکتهای دانش بنیان و سازندگان، رهایی از وابستگی و رسیدن به خودکفایی، بی نیازی از واردات و جلوگیری از خروج ارز، اشتغال زایی پایدار برای جوانان، ایجاد امید و انگیزه در جامعه، توسعه اقتصادی و… .در جداول بخشی از دستاوردهای فولاد مبارکه در حوزه بومی سازی که به صرفه جویی ارزی برای کشور و سایر مزایای یادشده منجر شده اشاره شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.