دو نرخی شدن قیمت خودرو غیرکارشناسی بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد اســت از جمله اتفاقات غیرکارشناسانه که در صنعت خودرو رخ داد، دو نرخی شــدن قیمت خودروهــا بود که خودرو را به کالایی سرمایه ای تبدیل کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارتخانه مسئول مستقیم خودروسازان نیست، گفت: این وزارتخانه تنها نقش سیاست گذار دارد و تلاش میکند تا سیاست ها به درستی تدوین شوند.
عبــاس علی آبادی، وزیــر صنعت، معدن و تجارت پیرامــون موضوع قیمت گذاری خودروها، تصریح کرد: شــورای رقابت متشــکل از جمعی از خبرگان از دستگاههای مختلف، طبق قانون مســتقل عمل میکند و باید گفتمانی با آنها داشــته باشیم؛ اما در ماموریتی که رئیس جمهور در بررسی قیمت خودروهای مونتاژی به وزارت صمت وزارت اقتصاد محول کرد، بدان معنا نیست که بخواهیم نظر شورای رقابت را تغییر دهیم و حاکم بر آنها باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.