اقدام موفق دولت سیزدهم در زمین اقتصاد

تغییری که در طول دوســال گذشــته در آیینه تمام گزارشها منعکس شــده است. براین اساس با اتکا به گزارشهای رســمی شاهد هت تریک دولت سیزدهم در زمین اقتصاد هستیم به طوری که سه گل پی درپی شامل رشد چند برابری اقتصاد، سقوط نرخ رشد نقدینگی و افت نرخ تورم را به ثمر رسانده است. این درحالی است که تازه ترین گزارشها از شاخص کلیدی و مهم رشد اقتصادی و تورم نیز از شتاب بهبود این شاخص ها حکایت دارد. در روزهای پایانی شهریور ماه، بانک مرکزی با انتشار گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور درنخستین فصل از افزایش بیش از ســه برابری رشــد اقتصاد ایران دراین فصل خبرداد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی کشــور در سه ماهه اول 1402 معادل 6.2 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل 5.2 درصد بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.