‌لزوم فرهنگ‌ سازی به منظور تکریم سالمندان

ســید صولت مرتضوی در دوازدهمین نشست شورای ملی سالمندان کشور افزود: هدف از برگزاری این نشست، سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه سالمندی، ابلاغ سند راهبردی و برنامه ریزی تحقق محیط دوستدار سالمند در ایران، مردمی سازی و تقویت بنیادهای فرزانگان به عنوان موسسات خیریه مردم نهاد فعال در حوزه سالمندی است. وزیر تعاون گفت: برخی افراد درباره بحران ســالمندی صحبت میکنند، اما از نظر من این مساله بحران نیست.وی با بیان اینکه نرخ امید به زندگی در ایران از ۵۷ سال به ۷۵ ســال رســیده است و این افتخار ما است، تاکید کرد: برای رفع چالش هایی که در این حوزه وجود دارد باید اقداماتی انجام شــود.وی ادامه داد: قدم نخست، اصالحات روایی درباره سالمندی است که اساسا نمیتوان گفت فردی با ۷۰ سال سن، پیر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.