توافق دولت و مجلس بر سر همسان‌سازی

لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که جای همسان سازی حقوق بازنشستگان در آن خالی بود و این موضوع منجر به اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اسلامی شــد و در تذکرات خود در صحن مجلس نســبت به این موضوع گله مند بودند و تاکیدشــان بر این بود که حتماً در طول بررســیلایحه برنامه هفتم توســعه در مجلس، همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد و در این لایحه گنجانده شــود.لایحه برنامه هفتم توســعه کشور پیش از بررسی در صحن مجلس، در کمیســیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و انتقادات به نبود همسان سازی حقوق بازنشستگان در این لایحه باعث شد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسلامی مصوب های را در این مورد به تصویب برساند. در واقع، کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در جریان بررســی برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که همسان ســازی حقوق بازنشســتگان در این لایحه درج شــود. این موضوع در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه داده شد و به این ترتیب این موضوع باید در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بررسی و درباره آن تصمیم گیری میشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.