ثبت بالاترین آمار اشتغال صنعتی در 10 سال اخیر

تابستان امسال، تعداد شاغلان صنعتی از خود رکورد تازه ای به جا گذاشت. نشان به آن نشان ، تعدادشان به 8میلیون و 400هزار شاغل رسید که در مقایسه با 10سال اخیر، بالاترین آمار را ثبت کرده است. روند 10 سال اخیر اشتغال صنعتی از تابستان سال 1392 تا تابستان سال ،1402 نشان میدهد که تعداد شاغلان صنعتی در سه ماهه دوم امسال به بالاترین میزان رسیده اند. به عبارتی تعداد شاغلان صنعتی در این بازه زمانی، بیشاز 900هزار نفر با افزایش مواجه شده اند. بخشهای دیگر اقتصادی با نوسان مواجه بوده و همین گزاره بر تعداد شاغلان صنعتی نیز اثرگذار بوده است.
طبق گزارش مرکز آمار از داده های تابستان 10 سال اخیر نشان میدهد که از تابستان سال 1392 تا تابستان سال 1396 روند اشتغال زایی بخش صنعت روند نزولی داشته و سهم این بخش نسبت به سایر بخش های دیگر اقتصادی کشور نیز کاهشی بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.