تدابیر دولت برای ساماندهی بازار خودرو

سخنگوی تعزیرات: گرانفروشی خودرو به بهانه آپشن های الزامی تخلف است.احقاق حقوق مردم به مردم اطمینان میدهیم به محض اطلاع و احراز جرم از دپو خودرو و گرانفروشی، به منظور احقاق حقوق مردم با متخلفان برخورد خواهیم کرد. وام مسکن برای خانواده های دارای فرزند افزایش یافت ســقف تســهیلات خرید و جعاله تعمیر مســکن از محل اوراق ممتاز برای
خانواده های دارای فرزند افزایش یافت. طبق اعلام بانک مسکن، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا چهار فرزند افزایش یافت. به ازای یک فرزند زیر ۲۰ ســال ســن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، ســه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و چهار فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می شود. دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل در تقسیط به روش ساده، به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، به میزان دو سال در مجموع برای پنج فرزند و حداکثر تا سقف ۱۰سال قابل افزایش است. بر اســاس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعطای این تسهیلا ت
مشــروط به آن اســت که نرخ باروری شهرستان محل تولد پدر و فرزند بالاتر از ۲.۵ نباشد. با توجه به مهلت زمان اجرای قانون، اعطای تسهیلا ت موضوع این دستورالعمل حداکثر تا آبان ماه ۱۴۰۷ امکان پذیر خواهد بود. گفتنی است؛ درحال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز برای متقاضیان در شهر تهران به صورت انفرادی ۴۰۰ میلیون تومان و درحالت
زوجین ۸۰۰ میلیون تومان و ســقف تسهیلا ت جعاله تعمیر مسکن در تمامی شهرهای کشور ۱۶۰ میلیون تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.