رکورد تاریخی صادرات نفت ایران به چین

ایران در ماه اکتبر پس از روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به چین بوده و حتی با اختلاف چشــمگیری عربســتان را نیز پشتسر گذاشته است.رشد 84درصدی صادرات طبق آمار مؤسســه کپلر، متوســط صادرات روزانه نفت ایران به چین در 10 ماهه سال جاری میالدی، یک میلیون و ۲۳۵ هزار بشکه بوده که 84 درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال است. فروپاشی کامل در ساختار تحریمها علیه فروش نفت ایران، با صادرات روزانه
1.8 میلیون بشکه نفت ایران به چین درماه جاری میلادی. گزارشها همچنان از روند رو به رشد صادرات نفت ایران حکایت دارد. مؤسســه کپلر از ثبت رکورد تاریخی صادرات روزانه بیش از 1.8 میلیون
بشکه نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی خبر داد. ایران در ماه اکتبر پس از روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به چین بوده و حتی با اختلاف چشمگیری عربستان را نیز پشت سر گذاشته است. این جهش صادرات عمدتاً به خاطر حجم عظیم ذخایر نفت روی آب ایران انجام شــده اســت. افزایش فروش نفت خام، ملموس ترین علامتی است که نشــان میدهد ایران، که از نظر مالی در اثر سال ها انزوا صدمه دیده و بشدت در حال مطالبه حق خود اســت، شــروع به ترمیم روابط با رقبای منطقه ای و تقویت روابط با قدرت پیشرو آسیا کرده و حتی تعامل دیپلماتیک آزمایشی با واشنگتن را آغاز نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.