پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق ماهانه به کارمندان

رئیس ســازمان اداری و استخدامی ضمن اشــاره به اینکــه ماهانه ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت میشود، از برگزاری آزمون استخدامی در ۱۷ آذر ماه و جذب نیروهای جدید خبر داد و گفــت: آیین نامهای را با همکاری بنیاد ملی نخبــگان تهیه کرده ایم که در آن برای به کارگیری در مشاغل تخصصی، معیارهای نخبگی نیز مشخص است. میثم لطیفی – رئیس سازمان اداری و استخدامی- در جشنواره شهید رجایی که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: خضوع و روحیه خدمت به مردم یکی از ویژگیهای بزرگ شهید رجایی بود و جشنواره شهید رجایی یک بهانه است تا ببینیم کجا بوده و به سمت کجا در حرکتیم. ما در سازمان چند کار را در قالب جشنواره شهید رجایی انجام دادیم. یکی اینکه جشنواره را یک رویداد ندیده و فرایند مستمر در نظر گرفتهایم. همچنین به جای اینکه ما ارزیاب باشیم دستگاه های مسئول ارزیاب باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.