افزایش حقوق در دست کارفرمایان

پیش بینی کارشناسان و اهل فن نشان میدهد نرخ تورم تا پایان سال جاری و در سال آتی نیز در محدودهی بالاتر از چهل درصد قرار خواهد داشــت.به این ترتیب با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و رشد تنها بیست درصدی حقوق میتوان این نکته را دریافت که میزان رشــد دســتمزدها نصف تورم خواهد بود. این وضعیت در ســال جاری نیز وجود داشت به طوری که در ماههای ابتدایی سال برخی مقامات حتی از افزایش حقوق در نیمه ی دوم ســال خبر میدادند و معتقد بودند با این دست فرمان میتوان عقب ماندگی حقوق را بحران کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.