یارانه هیچ خانواری حذف نخواهد شد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: دســته بندی درآمدی خانوارها از دهک به صدک، انجام شده، اما یارانه هیچ خانواری حذف نشده و همچنان طبق روال گذشته یارانه نقدی حدود 80 میلیون خانوار ایرانی
پرداخت میشود. گســترش عدالت، کاهش نابرابری اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، تاب آوری خانوارها در برابر شــوکهای تورمی و تغذیه سالم از مهمترین اهداف دولت سیزدهم در تغییرات دسته بندی درآمدی
خانوارها از دهک بندی به صدکبندی بوده اســت. آنگونه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، دسته بندی درآمدی خانوارها از دهک به صدک در روزهای پایانی آبان ماه به اتمام رسیده و خانوارهایی که پس
از اعمال صدک بندی، دهک آنها جابه جا شده است، یارانه نقدیشان دست نخورده باقی میماند و قطع نمیشود. بنابــر اعــام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولــت همچنان به 9 دهک جامعه که حاال به 90 صدک
تقسیم شده اند، یارانه نقدی پرداخت میکند و قرار نیست که یارانه خانواری حذف شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.