مبارزه با فقر مطلق از راهبردهای اصلی دولت

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی زمینه ســاز بروز فســاد و رانت برای گروه های خاص شــده بود، اعــام کرد: مبارزه با فقر مطلق بویژه در حــوزه امنیت غذایی یکی از مهمترین
راهبردهای دولت مردمی ســیزدهم در حمایت از اقشــار و گروههای هدف اســت که در قالب های مختلف اجرا شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به سخنان آیت الله صادق آملی لاریجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آثار حذف ارز ترجیحی و اصلاح قانون بازنشستگی توضیحاتی ارائه کرد که به شرح ذیل است: -۱ اجرای سیاســت مردمی سازی توزیع یارانه ها در شرایطی آغاز شد که مطابق گزارش مراکز پژوهشی و به اذعان اکثریت مطلق اقتصاددانان، الگوی تخصیص ارز ترجیحی نتوانســت به اهداف اولیه خود دست یابد و زمینه ســاز بروز فســاد و رانت گروههای خاص، اخلال در تحقق اهداف پولی و ارزی، اخلال در نظام تجاری و تضعیف تولید شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.