‌علل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اگر شرکت های اقماری و زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی سودده نیستند و مدیریت کارآمد بر صندوق ها حاکم نیست، نباید تاوانش را شاغلین و بیمه پردازان صندوقها بدهند،تاکید کرد: به جای افزایش سن بازنشستگی و نگران کردن کارگران و بیمه پردازان، صندوقهای بازنشستگی به دست مدیران اهل و جهادی سپرده شوند تا با اتخاذ تصمیمات شایسته، نظارت عالیه و بهداشت مالی صندوقها را بهرهور کنند. حمید نجف، ضمن ارزیابی مصوبه افزایش سن بازنشستگی به علل ناترازی صندوقها و راهکارهای تقویت صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: صندوقهای بازنشستگی در کشور با مشکل نقدینگی مواجه ند و منابعی که بخواهند پرداخت کنند را ندارند. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق عمومی است ولی از آنجا که مدیریتهای صندوق دولتی بوده اینطور تصور میشود که صندوق تامین اجتماعی صندوقی دولتی است در صورتی که متعلق به کارگران و کارفرمایان و بیمه گذاران و بیمه پردازان تامین اجتماعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.