‌سیاستهای مالیاتی بودجه 1403 ضد تولید است

رئیس کمیســیون مالیات اتاق ایران با انتقاد از آنچه در لایحه بودجه 1403 و سهم مالیاتی که برای بخش تولید، آمده اســت، گفت: این سیاســت بــرای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضررده اســت موجب میشــود محصولات ایرانی جایــگاه خود را به رقبای جهانی ببازند. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در اظهارنظر درباره لایحه بودجه ســال 1403 گفت: ایران در سالهای 1401 و به ویژه 1402 رکود تورمی سنگینی را تجربه و تامین مالی هزینه زیادی بر تولیدکنندگان بخش خصوصی تحمیل کرده است، بیشترین منابع مالی بنگاههای اقتصادی در سالهای 1401 و 1402 صرف هزینه های تولید شده و این بنگاهها سودهایی که در سنوات پیش به دست آوردند را سال گذشته تاکنون نمیتوانند حاصل کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.