202 هزار واحد فرسوده در حال نوسازی

برای حمایت از ســاکنان بافت فرسوده، 180 میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود صفر درصد پرداخت میشود سهم نوسازی بافت فرسوده در برنامه نهضت ملی مسکن حدود 15 درصد است. از مجموع 4 میلیون واحد نهضت ملی حدود 600 هزار واحد مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده است و این برنامه در حال حاضر بیشترین تحقق اجرایی را در نهضت ملی مســکن دارد. بر اســاس قانون جهش تولید، در دو ســال اخیر 325 هزار واحد باید نوســازی شود، طبق آمار شرکت بازآفرینی شهری، 202 هزار واحد فرسوده در دست نوسازی است که از این تعداد 181 هزار واحد در دو سال دولت سیزدهم شروع شده است. از این تعداد واحد 54 هزار واحد نوســازی شده و به بهرهبرداری رسیده است، از مجموع ۳۲۵ هزار ســهمیه در نظر گرفته شده برای این مهم در دو سال نخست فعالیت دولت سیزدهم، تاکنون نوسازی ۱۷۹ هزار و ۵۰۱ واحد شروع شده و به این ترتیب نوسازی بافت فرسوده 55 درصد محقق شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.