اقساط وام نهضت ملی مسکن کاهش یافت

رشد بی وقفه قیمت مسکن و اجاره بها در سالهای اخیر، تأمین مسکن را برای بسیاری از خانوارهای دهک متوســط و با درآمد متوســط به یک معضل اساسی و برای افراد کم برخوردار غیرممکن و دست نیافتنی کرده
اســت. باتوجه به اهمیت تأمین مسکن و هزینه آن در سبد خانوار، حمایت از اقشار با درآمد متوسط و پایین توسط دولت موردتوجه قرار گرفته است. ساخت مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن، پس از سالها
توقف ســاخت این نوع مســکن، بخشی از برنامه حمایتی دولت برای تأمین مسکن دهک های میانی و پایین جامعه اســت. در نهضت ملی مســکن، زمین را دولت به صورت رایگان تأمین میکند و برای ســاخت مسکن
نیز تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. باتوجه به اینکه درآمد ماهانه و سالانه بیشتر متقاضیان نهضت ملی مسکن کفاف بازپرداخت تسهیلات بانکی این طرح را نمیدهد، این مطلب دولت را بر آن داشته تا سود
تسهیلات را برای بخشی از متقاضیان کاهش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.