لبنیات‌کوپنی‌می‌شود؟

 ســخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: دولت کالابــرگ الکترونیکی برای خرید اعتبــاری محصولات لبنی به مردم بدهــد و به ازای میزان مصرف لبنی هر نفر در مــاه، دولت از محل یارانه 300یا 400هزار تومانــی که ماهانه به مردم می دهد، کالابرگ لبنی بدهد. محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه گفته می شود مصرف لبنیات پس از اجرای یارانه های هوشــمند، کاهش یافته است، گفت: البته هنوز شاید برای قضاوت زود باشد، اما فکر می کردیم حدود 30درصد کاهش تقاضا باشد، اما در عمل کمتر از این عدد اتفاق افتاد و کمتر از 20درصد مصرف لبنیات پس از مردمی سازی یارانه ها کاهش یافته است. سخنگوی انجمن صنایع لبنی افزود: پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، 4قلم محصول لبنی طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش یافت و به نسبت تقاضا هم کمتر شده است. بنی طبا در پاسخ به اینکه چه راهکار و پیشنهادی برای افزایش سرانه مصرف دارید، گفت: تنها راه حل برای حفظ سرانه مصرف خانوارهای محروم، کماکان انتقال منابع آزاد شده از حذف ارز 4200به مصرف کننده های دهکهای محروم اســت. وی تاکید کرد که دولت کالابــرگ الکترونیکی برای خرید اعتباری محصولات لبنی به مردم بدهد که باعث می شــود مــردم ماهانه لبنیات کافی در سبد خریدهای خود داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.