شاخص در آستانه عبور از کانال حساس

شــاخص کل بورس برای چهارمین روز پیاپی با رشــد همراه شــد. در حالی که طی هفتهرهای اخیر نوسان در بــازار ســهام افزایش یافته بود، امــا طی روزهای اخیر شــاهد افزایش معاملات در بازار هســتیم. از هفته
گذشــته و روز 19 دیماه شــاخص رشــد مداومی داشــته و از 2 میلیون و 153 واحد خود را در روز گذشته با 2 میلیون و 197 هزار واحد به نزدیکی کانال حســاس 2.2 میلیون واحدی رســانده اســت. بدین ترتیب تنها
در همیــن چهــار روز، بورس تهران با رشــد بیش از 43 هــزار واحدی، بازدهی 2 درصدی برای ســهامداران خود به ارمغان آورده اســت.به اعتقاد کارشناســان با تداوم این روند در روزهای آینده و عبور شاخص از مرز 2.2 میلیون واحدی، زمینه برای ورود پول به این بازار فراهم خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.