رونمایی از ۸ خودروی برقی در سال آینده

علی آبادی صبح امروز در مراسم رونمایی از تاکسی های برقی اظهار کرد: برقی سازی یکی از کارهای بزرگ اســت و سابقه علمی برقی سازی خودروها از ۳۰ سال پیش در ایران وجود داشــته و در گروه مپنا ۱۰ ســال اســت که به صورت تخصصی این کار را پیگیری میکنیم. امروز نه تنها دانش برقی سازی خودروها در کشور وجود دارد، بلکه نهادینه نیز شده است و در نظر داریم سال آینده از هشت خودروی برقی تولید داخل
بهره برداری کنیم. وی با بیان اینکه ایران جزو چند کشــور اول دنیا در این زمینه اســت، اظهار کرد: ما فقط بهره بردار نیســتیم، بلکه دانش برقی ســازی خودروها در حالی در کشور ما از ســالیان قبل وجود دارد که در هندســه ذهنی بسیاری از کشورهای دنیا برقی سازی نمیگنجد و ما جزو نادرترین کشــورهایی هســتیم که این فناوری را داریم و جالب اســت بدانید که ماشــین من پنج سال پیش برقی شــد و هنوز نحوه برقی سازی که
برای خودروی خودم داشــتم در دنیا تجاری نشــده اســت، اما اینقدر به دانش برقی ســازی ایرانــی اعتماد کردم که خودروی خود را برقی کــردم.وی با بیان اینکه برقی سازی خودروها برای محیط زیست بسیار مهم است، تصریح کرد: تغییرات اقلیمی که اکنون میبینیم ناشــی از خرابکاریهایی اســت که انجام میدهیم؛ لذا هرچه سریعتر باید این فرآیند را انجام دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.