خطر رکود جهانی جدی است

گزارش جدید آنکتاد به سیاستهای پولی و مالی جدید اقتصادهای پیشرفته هشدار داده: خطر سوق دادن جهان به سمت رکود جهانی و طولانی مدت وجود دارد که خسارتی بدتر از بحران مالی در سال ۲۰۰۸و شوک کووید ۱۹به بار می آورد. در چهل و پنجمین گزارش از سلسله گزارشهای «پایش تحولات تجارت جهانی»، خلاصه ای از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیشبینیهای اقتصادی تهیه شده توسط بزرگترین نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب دادههای تازه مورد واکاوی قرار گرفته اند. در بخش تحولات جهان، اتحادیــه اروپا در واکنش به الحاق بخشهایی از اوکراین به خاک روســیه، هشــتمین بسته تحریمی را علیه این کشــور اعمال کرد. این بسته ممنوعیتهای وارداتی جدید اتحادیه اروپا به ارزش ۷میلیارد یورو را برای محدودکردن درآمدهای روسیه و همچنین محدودیتهای صادراتی اعمال می کند که مجموعه نظامی و صنعتــی کرملین را از فناوریهای کلیدی موردنیاز اقتصاد روســیه و نیز از خدمات اروپایی محروم می کند. این تحریم ها همچنین تأمین تجهیزات برای ارتش روســیه را ممنوع می کند. گزارش جدید آنکتاد موسوم به تجارت و توسعه ۲۰۲۲که اخیراً منتشر شده هشدار می دهد که سیاســتهای پولی و مالی جدید در اقتصادهای پیشرفته خطر سوق دادن جهان به ســمت رکود جهانی و طولانی مدت را دارد و خسارتی بدتر از بحران مالی در سال ۲۰۰۸و شوک ۱۹-COVIDدر سال ۲۰۲۰به بار می آورد. کشورهای با درآمد متوسط در آمریکای لاتین، و همچنین کشورهای کمدرآمد در آفریقا، در مقایسه با سایر مناطق، امسال شدیدترین کاهش را خواهند داشت. نرخ رشد در آسیای شرقی و جنوب شرقی به میزان قابل توجهی کمتر از آنچه در پنج سال قبل از همه گیری کووید – ۱۹تحقق یافت، خواهد بود. در سراســر آســیای جنوبی و غربی، نوسانات بازار جهانی انرژی منجر به چشماندازهای رشد کندتر و متفاوت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.