نسخه جدید شرایط فروش ارز

بانک مرکزی در بخشــنامه ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل )۲۴به بانکهای ملی، تجارت، ملت و صادرات ابلاغ کرد. بانک مرکزی در راستای تسهیل در تأمین تقاضای ارز به صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل ،)۲۴ترتیبات تأمین و پرداخت ارز به متقاضیان سرفصل مذکور را به شرح زیر جهت اجرا به بانک های ملی، تجارت، ملت و صادرات ابلاغ کرد: -۱فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ ۲۰۰۰یورو یا معادل آن به دلار و به نرخ اعلامی توسط اداره صادرات این بانک خواهد بود. -۲فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل خدماتی سایر صرفاً به اشخاص حقیقی بالای ۱8سال امکانپذیر است. -۳تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت ارز حاصل از صادرات مجاز است. – تبصره: درصورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توســط این بانک نیز انجام خواهد شــد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره صادرات این بانک به عمل آورند. -۴فروش ارز از امروز ( ۱۵آبان) تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی متقاضی امکانپذیر است. همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکانپذیر است. -۵حسب فراهم بودن دسترسی آن بانک به «سامانه نظارت ارز (سنا») جهت ثبت تراکنشهای مربوط به فروش ارز سرفصل سایر در شعب منتخب، در صورت بروز هرگونه سوال در ارتباط با نحوه اتصال به سامانه مذکور، مقتضی است هماهنگیهای لازم را با اداره مهندسی نرمافزار این بانک بهعمل آورند. -۶آن بانک مکلف اســت قبل از فروش ارز، نســبت به ثبت مشــخصات متقاضی (شــماره ملی) در «ســامانه نظارت ارز (سنا») تحت عنوان «سرفصل خدماتی- سایر» (کد سرفصل )۲۴اقدام کرده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند. تاکید می شــود، ارز در بانک های مورد اشــاره با نرخ توافقی از ساعت ۱۰صبح تا ۱۵:۳۰به متقاضیان عرضه می شود.بانک مرکزی،در پایان این بخشنامه ضمن تاکید بر ابلاغ مراتب به شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک های ملی، تجارت، ملت و صادرات بر حسن اجرای آن تاکید کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.