افزایش عجیب تورم اجاره بهای مسکن

با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمی دهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماههای جاری این تورم از تمامی تورمهــای دیگر در بازارهای مختلف پیشــی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمی توان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند. در حالی که شــهریور ماه امسال، به لحاظ تحولات نقطه ای بازار اجاره، کمترین میزان رشد اجاره در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد، اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحولات ماهانه قیمت، متفاوت از شهریور بود. شهریور امســال، تورم نقطه ای اجاره بهای مسکن در شهر تهران (میانگین رشد اجارهبها در شهریور ۱۴۰۱نسبت به شهریور ،)۱۴۰۰ حدود ۴۱درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطه ای اجاره بها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان رشد نقطه ای، یعنی افزایش۴۱درصدی اجاره بها نسبت به مهر ۱۴۰۰تکرار شده است؛ اما روند ماهانه تغییرات اجاره بها، شرایط متفاوتی را روایت می کند. ابتدای آبان ماه امسال، مرکز آمار ایران در گزارشــی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل تامل از تورم ماهانه اجاره بهای مســکن در کشور منتشــر کرد. در شرایطی که در هر ماه به طور متوسط تغییرات ماهانه اجاره بهای مســکن حول و حوش ۲تــا ۳درصد بود، در گزارش آبان ماه، بیشترین رشد اجاره بها نسبت به ماههای قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه شــاخص اجاره بها در کشــور در مهرماه امســال، ۶درصد اعلام شده است. این علامت حاکی از بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.