آغاز به کار جشنواره شعر رضوی عربی در هویزه

معصومه عامری-خوزستان | مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان در آیین گشایش جشنواره شعر رضوی به زبان عربی در شهرستان
هویزه گفت: در فرایند برگزاری این جشــنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان عربی هستیم که برگزاری این سلسله جشنواره از جشنوارههای
بزرگ و ارزشمند کشوری است.

مجید منادی اظهار کرد: خوشبختانه تا به امروز ۲۱ دوره از جشنواره بزرگ امام رضا
)ع( در کشور برگزار شده که ۱۴ دوره از این جشنواره شعر رضوی به زبان عربی در استان
خوزستان برگزار شده است. وی افزود: استادان گرانقدری در این دوره از جشنواره شرکت
کردند که حضور تکتک این عزیزان برای ما ارزشمند است. این جشنواره خوشبختانه
بین اهالی شــعر و ادب و هنر به اندازه کافی جا افتاده اســت و استقبال شعرای شعر
عربی از این جشنواره نامدار بسیار زیاد است. منادی معتقد است: جشنوارههای شعر
و جشنوارههای فرهنگی اگر خوب برگزار شوند نباید به ورطه تکرار بیفتند. نباید بعد
از برگزاری چندین دوره از جشنواره صرفا به یک فراخوان و یک اختتامیه و برگزاری
چند کارگاه محدود شــویم. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان خاطرنشان
کرد: استان خوزستان دروازه ورود تشیع به کشور عزیز ما ایران است. از طرف دیگر،
تمامی شهرستانهای استان خوزستان قدمگاه امام رضا )ع( هستند. به همین خاطر
نباید برای برگزاری جشنواره به یک یا دو شهر استان خوزستان محدود باشیم چراکه
تمامی شهرهای استان متبرک به قدوم امام رضا )ع( هستند. تمامی شهرهای استان
خوزستان ظرفیت میزبانی از جشنواره شعر عربی را که یک ظرفیت عظیم است را دارد.
منادی در ادامه تصریح کرد: تالش ما در استان خوزستان این است که شعر و ادب و
فرهنگ شیعی و والیی را بتوانیم با زبان عربی آن گونه که شایسته است منتقل و شکوفا
کنیم. این شعرها دریچهای برای ارتباط ما با کل جهان اسالم هستند. مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خوزستان گفت: ما امروز شاهد دورهای هستیم که ایران اسالمی در
مقابل رژیم صهیونیستی به تنهایی میایستد و به این رژیم سیلی تاریخی میزند. همه
این توان و قدرت به خاطر داشتن این فرهنگ حسینی و فرهنگ رضوی است. ما به
فرهنگی پرارزش میبالیم و به آن مفتخریم.او همچنین بیان کرد: جوانهای ما در هیچ
کجا نباید احساس انحراف و خودکمبینی کنند به خاطر اینکه ما با تمام توان در مقابل
ظلم ایستادهایم. جوانهای ما باید بدانند فرهنگی که آنها را در دنیا سربلند و عزتمند
میکند همین فرهنگ والیی است. رشد و شکوفایی این فرهنگ والیی دریچهای برای
گفتوگو و تعامل با جهان اسالم است. نگاه تمام جهان اسالم را قبل و بعد از عملیات
وعده صادق بررسی کنید؛ ایستادگی در مقابل ظلم و فساد از برکت اندیشه رضوی و
حسینی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *