احداث ۵۰ هزار نیروگاه خورشیدی

سعیده محمد – ایدهروز | دولت سیزدهم در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برنامهریزی کرده است تا ساالنه ۱۱۰ هزار سامانه
از طریق نهادهای حمایتی و ســازمان ســاتبا به نمایندگی وزارت نیرو احداث کند، برنامه مهمی که برای تسریع در فرایند اجرا نیازمند
تسریع بانکها در ارائه تسهیالت است.

طرح احداث ســامانه های حمایتی خورشــیدی ۵ کیلوواتی، مصوب معاون اول رئیسجمهور است و بر
اساس این مصوبه که در مردادماه سال ۱۴۰۱ و با حضور نهادهای حمایتی )کمیته امداد امام)ره( و سازمان
بهزیستی(، بسیج سازندگی، معاونت سازندگی روستایی و ساتبا )نماینده وزارت نیرو( در حضور معاون اول
رئیسجمهور مبادله شد، قرار است۵۵۰ هزار سامانه یا نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی حمایتی در طول ۵
سال توسط نهادهای حمایتی طرف تفاهمنامه ساخته شود.

سال توسط نهادهای حمایتی طرف تفاهمنامه ساخته شود.
این یعنی باید هر سال ۱۱۰ هزار نیروگاه خورشیدی با همکاری نهادهای حمایتی بویژه بانکهای عامل

و البته مساعدت ساتبا به نمایندگی وزارت نیرو ساخته شود.
بر اســاس این برنامه ابتدا خانوادهها از ســوی نهادهای حمایتی به شرکتهای توزیع و
ساتبا )در بحث نظارت و کنترل( معرفی میشوند و همچنین نهادهای حمایتی وظیفه دارند
که کل هزینه احداث پروژه را از طریق تخصیص تسهیالت با نرخ سود پایین تأمین کنند.
این تسهیالت به نام خانواده و یکی از ۴۲ شرکت مورد تأیید وزارت نیرو اعطا میشود و
در نتیجه این وام به نام خانواده تحت حمایت و به حساب شرکت منتخب واریز خواهد شد
تا عملیات احداث نیروگاه خورشیدی آغاز شود، از طرفی شرکتهای توزیع هم در سراسر
کشور مسئولیت نظارت بر روند عملیات احداث این نیروگاهها را برعهده دارند.
فرایند اجرای این طرح به این صورت است که در آغاز نهادهای حمایتی همچون کمیته
امداد، خانوادههای تحت پوشش را برای نصب سامانه خورشیدی به شرکتهای توزیع برق
معرفی میکنند و ســپس شرکتهای توزیع، قابلیت ســاختگاههای معرفی شده از سوی
خانوادههای تحت پوشش را بررسی میکنند.
همچنین قرارداد خرید تضمینی برق سامانههای حمایتی خورشیدی میان ساتبا و خانواده
تحت حمایت تا ۲۰ سال ادامه خواهد داشت و قراردادها به گونهای است که قیمت تعدیل
هم به آن اضافه میشود و هر سال این نرخ افزایش پیدا میکند. مدت تسویه وام نیز ۷ سال
است که بعداز این مدت، قرارداد همچنان با ساتبا ادامه خواهد یافت.
بر اســاس آخرین بررســیها تاکنون حدود ۵ هزار سامانه خورشیدی حمایتی احداث
شده در کشور وجود دارد و نزدیک به ۴ هزار و ۳۰۰ سامانه دیگر نیز در حال احداث است.
جعفر محمدنژاد ســیگارودی، مدیرکل دفتر توسعه سامانههای مقیاسکوچک ساتبا در
ارتباط با آخرین وضعیت برنامه وزارت نیرو برای اجرای طرحهای حمایتی انرژی خورشیدی
و چالشهای پیشروی این برنامه گفت: وزارت نیرو در حال حاضر از برنامه تعیینشده جلوتر
اســت و در همین لحظه وزارت نیرو آمادگی احداث بیش از ۵۰ هزار نیروگاه خورشــیدی
حمایتی را دارد.
محمدنژاد افزود: تاکنون فرایند شناســایی و صالحیتسنجی بیش از ۵۰ هزار خانواده
که امکان احداث نیروگاه خورشیدی را دارند، انجام شده و از سوی وزارت نیرو مشکلی در
ارتباط با پیشبرد سریع این طرح وجود ندارد.
مدیرکل دفتر توسعه سامانههای مقیاس کوچک ساتبا با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۳۹
شرکت توزیع برق در سراسر کشوری برای احداث نیروگاههای خورشیدی پای کار هستند،
اظهار داشــت: پیشبرد ســریع طرح و تحقق اهداف آن نیازمند همراهی مضاعف نهادهای
همکار یعنی کمیته امداد امام)ره(، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی و معاونت سازندگی
روستایی و مهمتر از آن تسریع بانکهای عامل در پرداخت تسهیالت است.
وی در پایان اضافه کرد: در صورت پرداخت ســریع تسهیالت از سوی بانکها و اجرای
کامــل تعهدات نهادهای همکار در این برنامه، شــاهد اجرای بهموقــع و مطابق با جدول
زمانبندی آن خواهیم بو

و البته مساعدت ساتبا به نمایندگی وزارت نیرو ساخته شود.
بر اســاس این برنامه ابتدا خانوادهها از ســوی نهادهای حمایتی به شرکتهای توزیع و
ساتبا )در بحث نظارت و کنترل( معرفی میشوند و همچنین نهادهای حمایتی وظیفه دارند
که کل هزینه احداث پروژه را از طریق تخصیص تسهیالت با نرخ سود پایین تأمین کنند.
این تسهیالت به نام خانواده و یکی از ۴۲ شرکت مورد تأیید وزارت نیرو اعطا میشود و
در نتیجه این وام به نام خانواده تحت حمایت و به حساب شرکت منتخب واریز خواهد شد
تا عملیات احداث نیروگاه خورشیدی آغاز شود، از طرفی شرکتهای توزیع هم در سراسر
کشور مسئولیت نظارت بر روند عملیات احداث این نیروگاهها را برعهده دارند.
فرایند اجرای این طرح به این صورت است که در آغاز نهادهای حمایتی همچون کمیته
امداد، خانوادههای تحت پوشش را برای نصب سامانه خورشیدی به شرکتهای توزیع برق
معرفی میکنند و ســپس شرکتهای توزیع، قابلیت ســاختگاههای معرفی شده از سوی
خانوادههای تحت پوشش را بررسی میکنند.
همچنین قرارداد خرید تضمینی برق سامانههای حمایتی خورشیدی میان ساتبا و خانواده
تحت حمایت تا ۲۰ سال ادامه خواهد داشت و قراردادها به گونهای است که قیمت تعدیل
هم به آن اضافه میشود و هر سال این نرخ افزایش پیدا میکند. مدت تسویه وام نیز ۷ سال
است که بعداز این مدت، قرارداد همچنان با ساتبا ادامه خواهد یافت.
بر اســاس آخرین بررســیها تاکنون حدود ۵ هزار سامانه خورشیدی حمایتی احداث
شده در کشور وجود دارد و نزدیک به ۴ هزار و ۳۰۰ سامانه دیگر نیز در حال احداث است.
جعفر محمدنژاد ســیگارودی، مدیرکل دفتر توسعه سامانههای مقیاسکوچک ساتبا در
ارتباط با آخرین وضعیت برنامه وزارت نیرو برای اجرای طرحهای حمایتی انرژی خورشیدی
و چالشهای پیشروی این برنامه گفت: وزارت نیرو در حال حاضر از برنامه تعیینشده جلوتر
اســت و در همین لحظه وزارت نیرو آمادگی احداث بیش از ۵۰ هزار نیروگاه خورشــیدی
حمایتی را دارد.
محمدنژاد افزود: تاکنون فرایند شناســایی و صالحیتسنجی بیش از ۵۰ هزار خانواده
که امکان احداث نیروگاه خورشیدی را دارند، انجام شده و از سوی وزارت نیرو مشکلی در
ارتباط با پیشبرد سریع این طرح وجود ندارد.
مدیرکل دفتر توسعه سامانههای مقیاس کوچک ساتبا با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۳۹
شرکت توزیع برق در سراسر کشوری برای احداث نیروگاههای خورشیدی پای کار هستند،
اظهار داشــت: پیشبرد ســریع طرح و تحقق اهداف آن نیازمند همراهی مضاعف نهادهای
همکار یعنی کمیته امداد امام)ره(، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی و معاونت سازندگی
روستایی و مهمتر از آن تسریع بانکهای عامل در پرداخت تسهیالت است.
وی در پایان اضافه کرد: در صورت پرداخت ســریع تسهیالت از سوی بانکها و اجرای
کامــل تعهدات نهادهای همکار در این برنامه، شــاهد اجرای بهموقــع و مطابق با جدول
زمانبندی آن خواهیم بو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *