احیای 8400 واحد تولیدی غیرفعال در دو سال

سعیده محمد – ایده روز | » حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.« ؛ فرمایشاتی که باید برای دولت نصب لعین
باشد، هر چند که دولت سیزدهم در حوزه تأمین امنیت شغلی و تثبیت درآمد کارگران اقدامات بسیار اثرگذاری انجام داده است، اما به
نظر رهبر معظم انقالب دولتمردان باید بیشــتر تالش کنند. نشان به آن نشان که ایشان از احیای واحدهای تولیدی غیرفعال در دو سال
و نیم اخیر ابراز رضایت کردند.

روز گذشته، حضرت آیتاهلل خامنهای در دیدار با هزاران نفر از کارگران کشور به مناسبت هفته کارگر با تبیین
راهبرد حوزه کار و تولید در سالجاری فرمودند، بیش از نیمی از جامعه کشور، قشر کارگر محسوب میشوند و
در صورتیکه حال آنها خوب باشد به معنای آن است که حال ملت خوب خواهد شد.
این گزاره از فرمایشات مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی کارگران و معیشت آنها مربوط میشود؛
به عبارتی بنا به فرمایش رهبر معظم انقالب در صورتی که این دو مقوله با بهبود محیط کسبوکار گره بخورد،
خروجی آن حال خوب جامعه 45 میلیون نفری کارگری اســت. از اینرو است که حضرت آیتاهلل خامنهای،
به تبیین وظایف مسئوالن برای حل مشکالت قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند: حال خوب جامعه
کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد. ایشان در تبیین وظایف قوا و دستگاهها در قبال جامعه کارگران،
تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است
باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

ساماندهی واحدهای تولیدی راکد
رهبر معظم انقالب با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی و حتی کارخانجات بزرگ در مقاطعی، گفتند: در
یکی دو سال اخیر به همت مسئوالن، هزاران کارگاهِ تعطیلشده یا نیمهتعطیل، احیا شده که این کار مهم باید
ادامه یابد. ایشان مسأله بیمهها را هم، برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن سیاستهای
کلی تأمین اجتماعی، گفتند: این سیاستها، مدتها پیش ابالغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آییننامه را
داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است. ایمنی نیروی کار و ارتقای مهارتهای شغلی دو
نیاز دیگر جامعه کارگری بود که رهبر انقالب به آنها اشاره کردند و افزودند: مهارتافزایی و دانشافزایی نیروی
کار، به پیشرفت کشور و افزایش سطح کیفی کار کمک میکند و به نفع کارگران و کارفرمایان است.حضرت
آیتاهلل خامنهای، آموزش و پرورش را هم در کمک به مهارتافزایی در کشور، بسیار مؤثر دانستند و گفتند:
مدارس، دبیرستانها و دانشگاهها میتوانند در کنار آموزشهای نظری، آموزشهای فنی و حرفهای هم ارائه و با
دادن گواهینامه مهارتی، به اشتغال صحیح و راحت جوانان کمک کنند. کشف استعدادهای درخشان در میان
کارگران و فراهم آوردن میدان و مجال نوآوری و خالقیت برای آنها، توصیه دیگر حضرت آیتاهلل خامنهای به
مســئوالن، کارفرمایان و کارآفرینان بود. حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف مهم
مسئوالن را شناسایی و تبیین زمینههای مشارکت مردم در تولید همچون ایجاد شرکتهای
تعاونی، کمک به تولیدات خانگی و صنایع دستی، مساعدت در ایجاد شرکتهای دانشبنیان
و تقویت فعالیتهای کشاورزی و دامداری خواندند.

بررسی اهم اقدامات دولت
گفتنی است که در دو سال و نیم اخیر، دولت سیزدهم، برای تضمین امنیت شغلی اقدامات
مؤثری را انجام داده اســت. به عنوان نمونه میتوان به اصالح موادی از قانون کار اشاره کرد.
همچنین افزایش دستمزد کارگران، کاهش چند شغله بودن آنها و همچنین کاهش اشتغال
ناقص، نتایجی بوده که با اقدامات خوب دولت در حوزه بهبود محیط کسبوکار به ثمر رسیده
است. دولت در ۲ سال گذشته با احیای ۸ هزار و ۴۰۰ واحد راکد و نیمهفعال در حوزههای
مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی، ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم جدید
ایجاد و ۲۵۰ همت از سرمایههای مردم را احیا کرده است.بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری
و با توجه به اهتمام دولت سیزدهم به ایمنی کار، دولت سیزدهم با پیوستن به موافقتنامه 155
در سال گذشته در گام نخست، آسیبپذیرترین مشاغل را در نظر گرفته است؛ همان شغلهایی
که در بنگاههای خرد و کوچک قرار دارند. دولت در نظر دارد از 18 بهمنماه امسال با ایجاد
قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرماهای دارای بنگاههای زیر 10 نفر کارکن، ایمنی
این بنگاهها را ارتقا دهد.دولت در نظر دارد تا یکسال آینده ایمنی و بهداشت کار همه بنگاههای
خرد و کوچک را به نقطه مطلوب و در مقابل میزان حوادث کارگری را در این بنگاهها به حداقل
برساند، چرا که بیشترین آسیب در حوزه کاری از آن بنگاههای خرد و کوچک بوده است.
یکی از مهمترین چالشهای بازار کار، تطبیق دادن نیاز بازار با درخواستهای شغلی است.
یکی از کاربردیترین راهها برای متناسبسازی نیاز بازار کار، مهارتآموزی است؛ موضوعی که
به نظر میرسد حلقه مفقوده این روزهای بازار کار است. موضوعی که دولت سیزدهم توانسته
به این مقوله جامه عمل بپوشاند و مهارتآموزی در این دولت رشد 51 درصدی داشته است.
افزایش اشتغال ارزانقیمت و توسعه مشاغل خانگی از جمله اقدامات دولت در مدت فعالیت
خود بوده است که مورد تأکید رهبر انقالب نیز بود

اظهارات نماینده کارگری
در همین زمینه، فتحاهلل بیات، کارشناس مسائل کارگری که در این دیدار حضور داشت، گفت:
رهنمودهای رهبری در حوزه امنیت شغلی، معیشت و بیمههای کارگری مورد انتظار جامعه
کارگری بوده است. وی گفت: امیدوارم امسال راهبردی که رهبری تعیین کردند، عملیاتی شود.
هر چند که در این دو سال و نیم اخیر به واقع قشر کارگر تا حدودی به مطالبات خود رسیدهاند.
بیات افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، در حال حاضر 95 درصد از کارگران
فاقد امنیت شغلی هستند و دولت امسال باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد. وی
به فرمایشات دیگر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: دولتها، سازمان تأمین اجتماعی را
حیاط خلوت خود قرار داده بودند و در حال حاضر بیش از 700 همت بر دولت فعلی بار مالی
تحمیل کردهاند و اشاره مقام معظم رهبری به موضوع سیاستهای کلی نظام تأمین اجتماعی که
اجرایی نشده آن هم با وجود ابالغ آن توسط رئیسجمهور به خاطر همین ناترازی در مصارف و
منابع بوده است.به هر حال باید امسال بر اساس راهبردی که مقام معظم رهبری تبیین کردند،
جامعه کارگری در حوزه تأمین امنیت شغلی و درآمدی احساس رضایتمندی داشته باشد.

تبدیل قرارداد موقت کارگران به دائم بعد از ۵ سال کار
معــاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: طبق الیحه پیشــنهادی
وزارت کار برای اصالح ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت بعد از ۵ ســال کار مســتمر باید
به قرارداد دائم تبدیل شــود. علی حسین رعیتیفرد گفت: ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹ به
تصویب رسید و به استنباط آن خیلی از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. پس از
آسیبشناسیهای الزم، در 2 سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا
الیحهای را به دولت پیشــنهاد دادیم. وی افزود: در الیحهای که به دولت پیشنهاد دادیم در
این بند آمده که کارهایی که ارزش مســتمر دارند، بعد از پنج سال باید قراردادشان به دائم
تبدیل شود. معاون وزیرکار تأکید کرد: همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای
ایجاد توازن میان کارگر و کارفرما دســت به کار شــدیم و الیحهای آماده شده که به مجلس
دوازدهم ارائه خواهد شد. رعیتیفرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از
اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختالف در ادارات کار مسأله را حل
کند. در الیحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *