ارز نزولی جوسازی صعودی

ســعیده محمد – ایده روز | در دو هفته گذشته بازار ارز و طلای کشور روندی نزولی را تجربه کرده است و ثبات نسبی در بازار ارز،
بازار طلای کشور را نیز متأثر کرده و منجر به ایجاد آرامش دقیمتهای فعلی حاکم باشد.ر بازارهای مالی و دارایی کشور شده است.

در حالی که از دیماه سال ۱۴۰۱ قیمت دلارغیررسمی در یک کریدور مشخص ۴۸ تا 55 هزار تومانی
ثبات نسبی را تجربه کرد و هیچ هیجان خاصی در آن دیده نمیشد، از ابتدای اسفندماه همزمان با تشدید
التهابات منطقه از نرخ ۵۵ هزار تومان روند صعودی خود را شــروع کرد که در 3 هفته اخیر مجدداً روندی
نزولی داشته و به کانال 59 هزار تومان رسیده است.
در دو ماه گذشته همزمان با نوسان قیمت دلاربه دلیل افزایش سطح ریسک ژئوپلیتیک شاهد افزایش
نرخ طلای جهانی بودیم، به طوری که انس جهانی کانال ۲۴۰۰ دلاری را نیز فتح کرد. مسیر صعودی انس
جهانی طلا در بازارهای جهانی از ۷ ماه پیش آغاز شد تا جایی که از ۱۸۱۹ دلار در روز ۱۲ مهر به ۲۴۰۰
دلار رســید. البته در روزهای گذشــته انس جهانی نیز ثبات نسبی را تجربه کرده و روند نزولی طلا در بازار
داخل به دلیل افت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی است.
همچنین در روزهای اخیر که بازار ارز و طلا روندی نزولی را طی میکنند، ســناریوی تکراری از ســوی
ذینفعان گرانی ارز در حال رقم خوردن اســت و دائم با پمپاژ اخبار جعلی و کذب تالش میکنند تا اجازه
ندهند ســطح انتظارات تورمی جامعه فروکش کند. این حربه تکــراری به طور مداوم در ایامی که بازار ارز
روندی نزولی داشــته یا شرایط باثباتی را تجربه میکند از ســوی برخی گروههای مخالف دولت یا دلالان
ارزی اجرا شده است.
عبور تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات از ۵ میلیارد دلار
در شــرایطی که بازار ارز غیررســمی با التهاباتی همراه بوده است اما بانک مرکزی اجازه نداد اخلالی در

فرایند تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز کالا و خدمات مختلف ایجاد شــود و ارز متقاضیان
مبتنی بر قیمت مرکز مبادله ارز و طال و 28500 براســاس سرفصل ارزی مشخص توسط
بانک مرکزی در طی این مدت تأمین شد.
بانک مرکزی ۵ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار ارز، از ابتدای ســال تا ۱۱ اردیبهشــت ماه
۱۴۰۳ برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات
و خدمات تأمین کرده اســت. کالاهای تجــاری و بازرگانی با ۳ میلیارد و ۵۷ میلیون دالر
بیشــترین حجم را به خود اختصاص داده اســت. کالاهای اساسی و دارو با یک میلیارد و
۱۶۱ میلیــون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ یک میلیارد و ۳۱ میلیون دلاراز این گروه به
کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهادههای دامی و ۱۲۸ میلیون
دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
نرخ ارز تأمینی برای کالاهای اساســی و دارو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده اســت. علاوه
بر این، بهترتیب ۸۹۰ و ۱۳۱ میلیون دلار ارز برای گروه واردات در مقابل صادرات و گروه
خدمات تأمین شد.
طی سالجاری، تأمین ارز صنایع در دو بازار نیما و واردات در مقابل صادرات، ۳ میلیارد
و ۹۴۷ میلیون دلار بوده است. سهم ارز نیمایی از این مقدار، ۳ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار
با نرخ ۴۱ هزار تومان است و ۸۹۰ میلیون دلاردیگر برای واردات در مقابل صادرات با نرخ
توافقی تأمین شــده است. صنایعی که عمدتاً ارز نیمایی و واردات در مقابل صادرات برای
آنها تأمین شده است، شامل صنایع حمل ونقل و خودرو، تجهیزات برق، معدنی، ماشین آلات
و تجهیزات تولید و منسوجات و پوشاک است.
جوسازیهای کاذب برای ایجاد التهاب در بازارها
نوسانات طبیعی برخی بازارها در ایامی که منطقه با تنشهای سیاسی روبه رو میشود،
طبیعی است و در تمامی اقتصادهای جهان این امر اتفاق میافتد اما در چنین ایامی فرصت
ویژه ای برای طراحی عملیاتهــای روانی با محوریت تزریق هیجانات کاذب میان مردم و
فعالان اقتصادی فراهم است. همچنین پس از پایان تنشها و روند باثبات و نزولی بازارها،
حجم خبرسازیها و شایعه پراکنی ها شدت گرفته تا اجازه فروکش کردن التهاب در جامعه
داده نشــود. تزریــق التهابات کاذب به دنبال ایجاد تقاضای مــازاد در کلاسهای مختلف
دارایی اســت تا امکان ایجاد ثبات اقتصادی فراهم نشــود. با حفظ آرامش عموم جامعه و
طالع از تحولات واقعی اقتصاد کلان و روند متغیرهای اقتصادی میتواند کمک شایانی به
تصمیم گیری صحیح و عقلایی در تنشهای برونزا کند. تخریب سیاســتهای ارزی بانک
مرکزی، خبرسازیهای کاذب و آمارسازیهای متعدد برخی از اقدامات اخیر جریاناتی است
که تمایل ندارند آرامش در بازارهای کشور تداوم یابد.
افت قیمت طلا در بازار داخلی در پی کاهش نرخ ارز
محمد کشتی آرای در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در هفته ای که گذشت، شاهد
بیشــترین تغییرات قیمت اونس جهانی بودیم، به طوری که هر اونس طلا حدود ۴۰ دلار
طی هفته گذشته کاهش یافت و در حال حاضر بهای هر اونس طلا حدود ۲ هزار و ۳۰۰
دلار است. وی افزود: قیمت ارز هم در هفته گذشته کاهش یافت که این عامل در کنار افت
قیمت جهانی طلا باعث کاهش قیمت طلا طی هفته گذشــته شد. کارشناس بازار طلا به
حباب قیمتی سکه اشاره کرد و گفت: نشانه ها حاکی از این است که سکه هایی که در مرکز
مبادله حراج میشود، هنوز وارد بازار نشده است. به همین دلیل تقاضای سنتی برای خرید
انواع سکه ها مخصوصاً ربع سکه و سکه های یک گرمی در بازار وجود دارد.
به همین علت حباب سکه در هفته گذشته افزایش یافت. کشتی آرای افزود: با توجه به
ثبات نســبی قیمت طلا در بازارهای جهانی و ثبات بازار ارز، پیشبینی میشود تا دوشنبه قیمتهای فعلی حاکم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *