افت شدید ساخت وساز در دولت گذشته

سعیده محمد – ایده روز | مقایسه عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن با دولتهای گذشته، نشان هنده افت شدید در ساخت
و سازها )تولید مسکن( در دولت های یازدهم و دوازدهم است.

به علت نگاه نادرســتی که در دولت روحانی و وزارت »عباس آخوندی« به بخش مســکن وجود داشت،
تولید مسکن به شدت کاهش یافت و اثرات آن همچنان در زندگی مردم بهویژه مستاجران محسوس است.
کمکاری دولت روحانی و در راس آنان عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت راه و شهرسازی که اعتقادی
به تولید مسکن نداشت را میتوان به مطالبی که در روز خداحافظیاش از وزارتخانه خالصه کرد که گفت
»افتخارم این است که حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم«. این در حالی است که سرمایههای اندک مردمی
در مسکن مهر به جریان افتاده بود و مردم چشم انتظار بودند.
وقفه هشت تا ۹ ساله در تولید مسکن سبب شد کشور با یک عقب ماندگی در تولید و انباشت تقاضای
مسکن مواجه شود. برهمین اساس یکی از اصلیترین شعارهای دولت سیزدهم در ابتدای روی کار آمدن،
وعده ساخت چهار میلیون مسکن بود؛ مسکنی که به دلیل اهمال و بیتوجهی دولت قبل
نسبت به تولید، با تورمی بیشتر از تورم عمومی روبه رو شده و رشد ۸۰۰ درصدی )هشت
برابری( قیمت مسکن در دولت قبل را رقم زد.
بهتازگی رئیسجمهور کشــورمان در گفتوگوی تلویزیونی به کاهش تولید مسکن در
دولت گذشته و انباشت تقاضا اشاره کرد. آیتاهلل رئیسی اظهار داشت: تا پیش از این دولت،
میانگین سالی ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکن ساخته شده است، بر این اساس کمبود در
تولید مسکن کامال احساس میشد.
وی خاطرنشــانکرد: امروز در کشور شــاهد اجرای فرایند تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار
مســکن هستیم، ساخت مسکن روستایی فعال است و بیش از ۲۶۰ هزار مسکن روستایی
تحویل شدهاست.رئیسجمهور ادامهداد: در حوزه مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(
نیز تاکنون ۱۰۰ هزار مسکن تحویل شدهاست.
آمارهای بانک مرکزی بیانگر کاهش شدید تولید مسکن در دولتهای یازدهم و دوازدهم
گذشته است، بهطوری که از سال ۹۳ تا ۹۹ در مجموع ۹۴۳ هزار و ۵۶۲ دستگاه ساختمان
توسط بخش خصوصی در مناطق شهری تکمیل شده است.
مطابق آمارهای بانکمرکزی، در سال ۹۳ تعداد ۱۹۶ هزار و ۹۳۸ دستگاه، سال ۹۴ تعداد
۱۴۴ هزار و ۳۵۸ دســتگاه، ســال ۹۵ تعداد ۹۷ هزار و ۹۶۳ دستگاه، سال ۹۶ تعداد ۱۱۵
هزار و ۴۵۱ دستگاه، سال ۹۷ تعداد ۱۳۵ هزار و ۷۰۱ دستگاه، سال ۹۸ تعداد ۱۱۴ هزار و
پنج دستگاه و سال ۹۹ تعداد ۱۳۹ هزار و ۱۴۶ دستگاه ساختمان توسط بخش خصوصی
در مناطق شهری کشور تکمیل شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این دولت که بار سنگینی از عدم درایت دولت قبل در
حوزه تولید را باالجبار به دوشش انداختند، اتمام پروژه مسکن مهر و در کنار آن ساخت و
عرضه مسکن را در قالب نهضت ملی به عنوان مهمترین اولویت خود قرار داد و نهضت ملی
مسکن بهویژه واگذاری زمین در قالب این نهضت که در دولت مردمی کلید خورد، امید به
خرید مسکن را در دل آحاد جامعه زنده کرد.
همچنین طی ۲ سال گذشته تا کنون افزون بر ۴۵ هزار هکتار زمین به ساخت بیش از
یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کشور زمین اختصاص
یافته است.پیشتر وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن
از ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار واحد عبور کرد، گفت: با احتســاب زمینهای روستایی، شهری و
شهرهای جدید ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است.
برپایه این گزارش، از ابتدای آغاز بهکار دولت سیزدهم تاکنون ساخت ۴۹۵ هزار واحد
مسکونی از سوی بنیاد مسکن و با مشارکت مردم آغاز شده که تاکنون ۲۵۰ هزار واحد آنها
به اتمام رسیده و در حال استفاده است.
افزایش مبالغ وام و تسهیالت ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان در ابتدای
دولت به ۲۰۰ میلیون و سپس ۳۵۰ میلیون تومان، همچنین افزایش تعداد وامگیرندگان
به ۳۵۰ هزار نفر، گام بزرگی بود که از سوی دولت سیزدهم برای خانهدار کردن مردم در
مناطق روستایی و مراجعه معکوس به روستاها برداشته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *