افزایش سهم تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه به۱۵درصد

معاون نظارت بر بورسها و ناشــران ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حوزه بازار اولیه سعی خواهیم کرد تا در افق پنج ساله سهم بخش خصوصی از تامین مالی از طریق بازار ســرمایه را به ۱۵ درصد برسانیم و سهم آن را افزایش دهیم. رضــا عیوضلو، در نشســت نقشــه راه تنظیمگــری بورسها و ناشــران اوراق بهادار نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲اظهار کرد: در سال های اخیر سهم تامین مالی از بازار سرمایه افزایش قابل توجهی داشته است و این عدد از ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال ٩٨به بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان در سال ۱٤۰۰رسیده که در ۶ماه نخســت امسال نیز روند مطلوبی داشته است. وی به افزایش تامین مالی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: سرعت روند افزایشی تامین مالی از بازار ســرمایه در بخش خصوصی نیز مشاهده می شود؛ اما کُندتر از سایر بخشها بوده است، به طوری که تامین مالی بخش خصوصی از ۱۱هزار میلیارد تومان در سال ۱٤۰۰به ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱٤۰۱رسیده که مربوط به اوراق گام است. عیوضلو خاطرنشــان کرد: اگر کل تامین مالی از طریق بازار سرمایه را مورد ارزیابی قرار دهیم از کل اوراق منتشر شده، ۵درصد مربوط به بخش خصوصی، ٨۰درصد سهم دولت و۱۵ درصد سهم غیردولتی بوده است. معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس ادامه داد: این آمار نشان دهنده روند رو به رشد تامین مالی از بازار سرمایه است اما بخش خصوصی هنوز نتوانسته وزن خوبی را در این حوزه به خود اختصاص دهد. وی به کمک صندوقهای ســرمایه گذاری در تامین مالی اشاره کرد و گفت: این اقدام از ٩۰هزار میلیارد تومان در ســال ٩٨به عدد بالغ بر ۶٤۰هزار میلیارد تومان در سال ۱٤۰۱ رسید که این اتفاق توانست پتانسیل خوبی را برای بازار سرمایه ایجاد کند. عیوضلو روند تامین مالی در بازار سرمایه را با بانکها مقایسه و اضافه کرد: تسهیلات اعطایی در بازار ســرمایه نسبت به تسهیلات اعطایی بانکها از سه درصد در سال ٩۵به ۱۲درصد در سال ۱٤۰۱رسیده است که روند صعود و پتانسیل بالای بازار سرمایه در تامین مالی را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *