افکار‌کی‌روش‌به‌درد‌نمی‌خورد

کارشناس فوتبال با بیان اینکه تیم ملی در جام جهانی مقابــل آمریکا و انگلیس ترســو بازی کرد و نتوانســت نتیجه بگیرد، گفت: تفکرات کی روش دیگر به درد نمی خورد و تیم ایران نیاز به بازسازی دارد. پرویز مظلومی به عملکرد تیم ملی فوتبال ایــران در جام جهانــی ۲۰۲۲قطر و دلایل حذف این تیم اشــاره کرد و گفت: نیمه اول دیدار برابر آمریکا را همچون بازی با انگلیس ترسو بودیم و نتوانستیم بازی قابل قبولی از خود ارائه دهیم. وی افــزود: تاکتیک دفاعــی آن هم در بازیای که نیاز به یک مساوی داشتیم کارساز نشــد. کاملاً تدافعی بودیم. بازی تهاجمی را فراموش کردیم. دست به ترکیب برنده زدیم و همه اینها باعث شــد تا نتوانیم برای اولین بار به مرحله بعد صعود کنیم. مظلومی در ادامه خاطرنشان کرد: در نیمه دوم هم فوتبال ما چندان چنگی به دل نزد. طارمــی و آزمون در نیمه اول ضعیف بودند. البتــه با تغییرات اجباری که آمریکا در نیمه دوم داد، کمی بهتر شــدیم اما مدافعان آنها آنقدر خوب بودند که اجازه ندادند بازیکنان مــا از موقعیتهایی که به دســت می آورند، استفاده کنند. دو دفاع سرزن و آماده که نفوذ ما را بسته بودند و عجیب بود که ما اصرار به ضربات بلند داشتیم و این کار تیم ملی ما به سود آمریکا تمام شد. کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا زمان آن نرســیده است کارلوس کی روش برای همیشــه از فوتبــال ایران برود، گفت: صادقانه بگویم افکار کی روش دیگر به درد فوتبال ایران نمی خورد. او خلاقیت را از دست داده و کاملاً به بازیهای تدافعی روی آورده اســت و این می تواند در آینده با بودن کی روش به ما ضربه بزند. وی تأکیــد کــرد: فوتبال مــا مثل یک ســاختمان میماند که نیاز به بازسازی دارد. همین تیم آمریکا چند سال برنامه ریزی کرد تا توانســت به جام جهانی آمده و به مرحله بعد صعود کند. بنابراین نیاز است تیم ملی ما هم از کادر فنی تا بازیکنان تغییرات اساسی صورت بگیرد. ســرمایه گذاری مهمی انجام شــود و خون تازه ای به فوتبال ما وارد شده تا بتوانیم هم در آســیا و هم در جام جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. مظلومی در پاسخ به این پرسش که اصل یتریــن عامل حذف حذف تیــم ملی از جام جهانی چیست، اظهار داشت: ترسو بودن ما باعث حذف ما شد. تیمی که شجاعانه بازی نکند ســزاوار حذف شدن اســت. مردم ما، رسانه ها، تلویزیون همه تلاش زیادی کردند تــا انتقاد نکرده و تنها حمایت کنند اما کادر فنی و ملی پوشــان ما قدر این حمایتها را ندانسته و حذف شدند. وی در پایان خاطرنشــان کــرد: تا جام ملتهای آســیا یک ســال دیگر باقی مانده است. از همین امروز باید به فکر این مسابقات باشــیم. بهتر است تغییرات اساسی به وجود آورده، بــه مربیــان داخلی اعتمــاد کنیم و بازیکنانــی که قابلیتهای فنی دارند از الان زیر نظر داشته باشیم تا برای ملتهای آسیا یک تیم پرقدرت را راهی این تورنمنت بزرگ آسیایی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *