با حضور استاندار گیلان ،آب سد سفیدرود رهاسازی شد

مرجان عباس زاده-رشت | به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان نقل روابط عمومی استانداری گیلان ؛ آب سد سفیدرود
استان گیلان که حدود۱۷۲ هزارهکتار از ۲۳۸ هزار هکتار مزارع شالیزاری استان را پوشش میدهد با حضور استاندار گیلان و مدیران آب منطقهای
در محل سد سفیدرود در شهرستان رودبار رهاسازی شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه دولت با همه توان در کنار شالیکاران است، گفت: دیگر نمیگذاریم اتفاقات سال گذشته در حوزه برنج تکرار شود و با
تمهیدات صورت گرفته امســال کشــاورزان با قیمت مناسبی محصول خود را به فروش خواهند رساند و این قول را میدهم که دولت سیزدهم در کنار
شــالیکاران اســت. اسدالله عباسی در حاشیه رهاسازی آب سد سفیدرود و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون ۷۰۲ میلیون متر مکعب آب در

پشــت سد سفیدرود ذخیره شــده است، اظهار کرد: در سال گذشته میزان آب
ذخیره شده در پشت سد سفیدرود ۷۲۰ میلیون متر مکعب بود ولی خوشبختانه
در سال گذشــته لطف پروردگار شامل حال کشاورزان شد و بارش های خوبی
را داشــتیم. وی با اشاره به رهاسازی آب سد ســفیدرود به منظور آبرسانی به
اراضی شالیزاری آبخور این سد گفت: با تالش های صورت گرفته امسال تمامی
تمهیــدات اتخاذ شــده و اکنون همه نهرها، کانالهای آبیاری و ســر دهنه ها
آماده آبرســانی به شالیزارهای کشاورزی هستند. اســتاندار گیلان با تأکید بر
لزوم توجه به رعایت تقویم زراعی توســط شــالیکاران افزود: در ۲ سال گذشته
قرارگاه جهادی مدیریت آب زراعی در گیلان تشــکیل و هماهنگی خوبی میان
جهادکشــاورزی و آب منطقهای در راستای اجرای درست تقویم زراعی و نوبت
بندی آب وجود داشــت از این رو از همه کشاورزان درخواست دارم به مدیران
متولی اعتماد کنند. وی با قدردانی از زحمات کشاورزان و دست اندرکارانی که
در عرصه تولید فعالیت می کنند، تصریح کرد: از کشاورزان حمایت می کنیم و
بر همین اســاس قیمت ها امسال خیلی بهتر از پارسال خواهد بود و مشکلاتی
که در سال گذشته داشتند، برطرف شده است.
نماینده عالی دولت در گیلان خاطر نشان کرد: امسال با همدلی و همکاری
برای تولید بیشتر محصول اهتمام داریم و امید است سال زراعی پر خیر و برکتی
داشته باشیم. سد سفیدرود بزرگترین سد مخزنی گیلان است که آب مورد نیاز
۱۷۲ هزار هکتار از مجموع ۲۳۸ هزار هکتار شالیزارهای استان را تأمین میکند.
این ســد بر روی رودخانه ســفیدرود و در پایین دست محل تالقی ۲ رودخانه
قزل اوزن و شــاهرود در ۷۵ کیلومتری جنوب شــهر رشت و در مجاورت شهر
منجیل احداث شده است. براساس آمارها؛ میزان آب مورد نیاز سالانه در استان
بیش از ســه میلیارد و ۳۰۰ میلیــون مترمکعب در بخش ها و مصارف مختلف
است که معادل ۹۲ درصد آن در بخش کشاورزی استفاده می شود و بیشترین
بخش آب بر کشاورزی استان شالیزارهاست. گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام
بومی و با کیفیت برنج در کشــور به شمار میآید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی
شالیزاری رتبه اول کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج را به
خود اختصاص داده است. ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی
جزو رقم های کیفی و ارقام گوهر و سپیدرود جزو رقم های پرمحصول است که
در شــالیزارهای گیلان کشت میشود، بیشــترین رقمهای کشت شده برنج در
این استان، رقمهای کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر ۸۵ درصد محصول برنج گیلان را شامل میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *