برای تورم زدایی باید از علم اقتصاد کمک گرفت

عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشــاورزی، میگوید: تورم، روند فزاینــده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد اســت که در ایران به دلایل مختلف اتفاق می افتد: تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکــزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل هــای انرژی و حذف یارانه هــای تولیدی پس از اجرای سیاســت های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت های مولــد اقتصادی، ضعف در مدیریــت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهــش ارزش پول، افزایش قیمت های جهانی، نااطمینانی و شــکل گیری انتظارات تورمی، کاهش انگیزه تولیدی و تقویت انگیزه سوداگری، تحریم ها و کاهش سرمایه اجتماعی از جمله این عوامل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *