بورس به تنهایی میتواند باعث رونق تولید شود ؟

سید محمد قیصری – ایده روز – رونق تولید موضوعی است که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه سیاست گذاران کلان و مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته
و سال ۱۴۰۳ نیز شعار جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده است اما نقش بورس در این زمینه چیست؟

کارشناسان اقتصادی بازار سرمایه را یکی از ابزارهای مناسب برای اجرای سیاست
رونق تولید عنوان میکنند، اما آیا بورس به تنهایی میتواند باعث رونق تولید در کشور
شود؟ برخی معتقدند که بورس به واسطه بازار ثانویه امکان جذب نقدینگی جدیدی
ندارد و بنابراین نمیتواند به شــرکت ها کمک کند و آنچه در بورس اتفاق می افتد،
نوسانات متعدد است.
برزو حق شــناس با اشاره به اینکه بازار ســرمایه یکی از مولفههای اقتصادی هر
کشــوری اســت، گفت: در واقع رونق تولید نیز یکی از سیاستهای کالن کشور در
حوزه اقتصاد محسوب میشود که بورس جزئی از آن و یکی از ابزارهای اجرای این
سیاست کالن محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه بورس نمیتواند به تنهایی باعث رونق تولید شود، یادآور شد:
اگر سیاســت های دیگر کشور در کنار بورس به کمک رونق تولید بیاید در آن زمان
است که رونق تولید شکل می گیرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تفاوت بازارهای اولیه و ثانویه پرداخت
و ادامه داد: اینکه بورس بازار ثانویه اســت تعریف درســتی است، اما اگر به درستی
مدیریت نشود باعث اختالل در بازار اولیه می شود.
بــه گفتــه حق شــناس، بــازار اولیه به شــرکتها کمــک میکند تــا تامین
مالــی شــوند و بتواننــد عرضــه اولیه خــود را برای ســرمایه گذاران بــه نمایش
بگذارنــد، امــا در کنار بــازار اولیه اگر بــازار ثانویه یعنی بورس فعالیت بانشــاطی
نداشــته باشد نمی توان انتظار داشت که بازار اولیه هم رونق پیدا کرده و با استقبال
سرمایه گذاران رو به رو شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *