بی ثباتی و سردرگمی در باشگاه تراکتور

محمود رضایی ایده روز | کاپیتان سابق تراکتور گفت: باشگاه تراکتور میگوید باید حواشی کنترل شوند اما از طرفی روی آتش بیثباتی و
سردرگمی تیم بنزین میریزد.

تراکتور در سال ۱۴۰۳ روزهای خوبی را پشت سر نمیگذارد و همچنان در حسرت برد مانده است. نتایج ضعیف این
تیم در هفتههای اخیر باعث شد که آنها از کورس قهرمانی جا بمانند. اوضاع اما از جایی بدتر شد که پاکو خمس، سرمربی
تراکتور از این تیم جدا شــد و هنوز جانشــین او برای نشستن روی نیمکت پرشورها مشخص نشده است. در روزهای اخیر
گزینههای مختلفی برای سرمربیگری در تراکتور مطرح شده که جدیترین گزینه، یحیی گلمحمدی بوده که با مدیران
این باشــگاه هم به توافق رســیده اما موانع حضور او در تبریز هنوز حل نشده است. در حال حاضر محمد نصرتی به عنوان
سرمربی موقت هدایت تراکتور را برعهده دارد.
مرتضی اسدی، درباره بالتکلیفی نیمکت تراکتور اظهار کرد: از باشگاه عاجزانه میخواهم این سناریو تکراری که هر سال
و گاهاً یک سال و نیم یک بار سرمربی تغییر میدهد را تمام کنند. چرا آقای زنوزی خودش به این داستان ورود نمیکند؟
ظاهراً این باشگاه خودش هم عالقهمند است که هر سال یک اتفاقی بیفتد تا با نفرات جدید در کادرفنی کار کنند.
او ادامه داد: عدم ثبات نیمکت به تیم لطمه میزند. نتایجی که اتفاق افتاده باعث دلخوری هواداران شده است. چرا آقای
زنوزی این چرخه را قطع نمیکند؟ هر کسی که به این موضوع دامن میزند ۵ سال است که این کار را تکرار کرده است.
زنوزی ۵ سال است که فقط وعده داده که تیم کهکشانی خواهد بست و تراکتور را قهرمان خواهد کرد اما هیچ وقت اتفاقی
نیفتاده و مشکالت امسال بیشتر هم شده، چند دستگی بین بازیکنان و بین هواداران هم بیشتر شده است.
کاپیتان سابق تراکتور افزود: من نمیدانم چه کسی به این موارد دامن میزند. باشگاه تراکتور میگوید باید حواشی کنترل
شــوند اما از طرفی روی آتش بیثباتی و ســردرگمی تیم بنزین میریزد. آقای زنوزی چرا به داد هوادار تراکتور نمیرسید؟
مگر از شــما چه میخواهند؟ آیا هواداران از شــما امکانات فضایی میخواهند؟ مگر چه امکاناتی مهیا کردهاید؟ هواداران با
آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان نورآباد-سری ) ( جمعی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نورآباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به
شرح ذیل در دو نوبت آگهی میگردد. در صورتی که هرکس نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خودرا به مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست تاریخ انتشار نوبت اول : )1403/01/21( نوبت دوم: )1403/02/05(
-1 تقاضای »حامد فالحی« فرزند »عظیم« نسبت به »ششدانگ یک باب عمارت« بمساحت »200 متر مربع که به تفکیک مقدار198.22 متر
مربع« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »8« فرعی از »153« اصلی واقع در بخش »12« خروجی از مالکیت مالک اولیه »ابراهیم وفائی و حاج
حسنعلی رستمی و محمد و طهماس شهرتین کرمی و کرمشاه و عبدشاه شهرتین فتحی و کاظم بگ و اسدبگ شهرتین بیگی و غیره«
-2 تقاضای »حامد فالحی« فرزند »عظیم« نسبت به »ششدانگ یک باب عمارت« بمساحت »1.78« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »1«
فرعی از »154« اصلی واقع در بخش »12« خروجی از مالکیت مالک اولیه »ابراهیم وفائی و حاج حسنعلی رستمی و محمد و طهماس شهرتین
کرمی و کرمشاه و عبدشاه شهرتین فتحی و کاظم بگ و اسدبگ شهرتین بیگی و غیره«
-3 تقاضای »سجاد جعفری اسدآبادی« فرزند »علی رحم« نسبت به »ششدانگ یک باب عمارت« بمساحت »200متر مربع به تفکیک مقدار
68.45« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »8« فرعی از »153« اصلی واقع در بخش »12« خروجی از مالکیت مالک اولیه » ابراهیم وفائی و حاج
حسنعلی رستمی و محمد و طهماس شهرتین کرمی و کرمشاه و عبدشاه شهرتین فتحی و کاظم بگ و اسدبگ شهرتین بیگی و غیره«
4 – تقاضای »سجاد جعفری اسدآبادی« فرزند »علی رحم« نسبت به »ششدانگ یک باب عمارت« بمساحت »131.55« مترمربع مجزی شده
از پالک شماره »1« فرعی از »154« اصلی واقع در بخش »12« خروجی از مالکیت مالک اولیه »ابراهیم وفائی و حاج حسنعلی رستمی و محمد و
طهماس شهرتین کرمی و کرمشاه و عبدشاه شهرتین فتحی و کاظم بگ و اسدبگ شهرتین بیگی و غیره«
5 – تقاضای »جلیل مرادی زاده« فرزند »سوخته زار« نسبت به »ششدانگ یک باب دکان« بمساحت »55.46« مترمربع مجزی شده از پالک شماره
» « فرعی از »155« اصلی واقع در بخش »12« خروجی از مالکیت مالک اولیه »آخه کرم زمانی«
-6 تقاضای »حمید کرمی« فرزند »علی« نسبت به »ششدانگ یک باب عمارت« بمساحت »133.02« مترمربع مجزی شده از پالک شماره » «
فرعی از »155« اصلی واقع در بخش »12« خروجی از مالکیت مالک اولیه »آقازمان زمانی محمدآبادی«
7 – تقاضای »علی امیریانی« فرزند »امامعلی« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »36905.3« مترمربع مجزی شده از پالک
شماره »2« فرعی از »158« اصلی واقع در بخش »12« خروجی از مالکیت مالک اولیه »امامعلی امیریانی دولیسکانی«
8 – تقاضای »دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی از نیروی انتظامی« فرزند » « نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت
»8000« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »1« فرعی از »175« اصلی واقع در بخش »12« خروجی از مالکیت مالک اولیه »محمدتقی بگشیری
و علی نقی و نجف و حسن و خاور و عنبر بانو کما فرض اله«
9 – تقاضای »صید جعفر و علی شهرتین داودی« فرزند »منصورخان« نسبت به »سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت
»2911.2« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »23« فرعی از »195« اصلی واقع در بخش »12« خروجی از مالکیت مالک اولیه »منصور داودی«
-10 تقاضای »صیدجعفر و علی شهرتین داودی« فرزند »منصورخان« نسبت به »سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت
»6462.2« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »12« فرعی از »195« اصلی واقع در بخش »12« خروجی از مالکیت مالک اولیه »منصور داودی«
شناسه 85795: حسین علیزاده
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعيين تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ۳ قانون مذكور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
-1 رای شماره ۱۴۰۲۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۸۱۸٦ مورخ 1402/۱۱/۲۱ منصوره قربانی فرزند محمد بشماره شناسنامه343 صادره از نائین بشماره ملي ۱۲۴۹۳۴۰۰۳۹ در چهار حبه و یکصد و شصت و نه ، یکهزار
و دویستم حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به استثناى بها ثمنيه آن احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک ٤۳۰۷۹ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به
مساحت 248/63 متر مربع خريداري مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد قربانی.
-2رای شماره ۱٤۰۲6۰۳۰۲۰۲۷۰۱۸۱۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ابو الفضل قربانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۹۰ صادره از نائین بشماره ملی ۱۲۴۹۳۴۲۹۸۸ در هشت حبه و سیصد و سی و هشت
، یکهزار و دویستم حبة مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ به استثنای بها ثمنیه آن یکباب ساختمان مسکونی به استثنای بها ثمنیه آن احداثی بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک ۴۳۰۷۹ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 248/63 متر مربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد قربانی .
-3راي شماره ۱٤٠٢٦۰۳۰۲۰۲۷۰۱۸۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ علیرضا قربانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲ صادره از نائین بشماره ملی ۱۲٤٩٨٤٩٢٦٨ در هشت حبه و سیصد و سی و هشت ، یکهزار
و دویستم حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ به استثنای بها ثمنيه آن يكباب ساختمان مسکونی به استثنای بها ثمنيه آن احداثي بر روي قسمتی از قطعه زمین پالک 43079فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در
بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 248/63 متر مربع خريداري مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد قربانی.
-4راي شماره 140260302027018189 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ هادی قربانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 339 صادره از نانین بشماره ملی ۱۲۴۹۳۳۹۹۹۵ در . هشت حبه و سیصد و سی و هشت ،
یکهزار و دویستم حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ به استثناى بها ثمنيه آن یکباب ساختمان مسکونی به استثناى بها ثمنیه آن احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالک ٤۳۰۷۹ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت248/63 متر مربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد قربانی .
-5 رای شماره ۱٤٠٢٦۰۳۰۲۰۲۷۰۱۸۲۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ حمیدرضا قربانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۳۱۷ صادره از نائین بشماره ملی 1249339774 در هشت حبه و سیصد و سی و هشت
، یکهزار و دویستم حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ به استثنای بها ثمنيه آن يكباب ساختمان مسکونی به استثنای بها ثمینه آن احداثی بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 43079 فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساخت 248/63 متر مربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد قربانی .
-6راي شماره 140260302027018200 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ حيدر علي قرباني فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱ صادره از نائین بشماره ملی ۱۲٤٩٧٤٠٣٠٤ در هشت حبه و سیصد و سی و هشت،
یکهزار دویستم حبه و مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ به استثناى بها ثمنيه آن یکباب ساختمان مسکونی به استثنای بها ثمنيه آن احداثی بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک ۴۳۰۷۹ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت248/63 متر مربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد قربانی .
-7 رای شماره ۱۴۰۲۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۸۱۹۸ مورخ ۱4۰۲/۱۱/۲۱ محبوبه قربانی فرزند محمد بشماره شناسنامه – صادره از نائین بشماره ملي ۱۲٤٠٠١٢٦٢٤ در چهار حبه و یکصد و شصت و نه ، یکهزار
و دویستم حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ به استثناى بها ثمنيه آن يكباب ساختمان مسکونی به استثنای بها ثمنيه آن احداثي بر روي قسمتی از قطعه زمین پالک ٤۳۰۷۹ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در
بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 248/63 متر مربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد قربانی.
-8رای شماره ۱۴۰۲۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۸۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ سكينه قرباني فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 6 صادره از نائین بشماره ملی ۱۲٤٩٦٠٠٤۸۰ در بیست و دو حبه و سی و یک صدم حبه
مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ به استثنای بها یک شانزدهم آن یکباب ساختمان مسکونی به استثنای بها ثمنيه آن احداثي بر روي قسمتی از قطعه زمین پالک ٤۳۰۷۹ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵
ثبت اصفهان به مساحت 248/63 متر مربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد قربانی . شناسه ارشاد1692352:
تاریخ انتشار نوبت اول : 1403/01/21
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1403/02/05
مهدی صادقی
رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
هزینه خودشان به ورزشگاه میآیند و خواستهشان فقط یک بازی خوب و شجاعانه
و قهرمانی است. در بازی با نساجی تیم حریف از تنها موقعیت جدیاش گل ساخت
اما نساجی تیمی نبود که مقابل تراکتور قد علم کند.
اسدی گفت: قطعا مشکالت و حرف و حدیثهایی وجود دارد. من متاسفم که با روح
و روان هواداران بازی میشود و مطمئنا باشگاه در این میان ضرر خواهد کرد. شما فکر
کنید اگر هواداران حامی این تیم نباشند، مطمئناً تراکتور جزو تیمهای ضعیف لیگ
محسوب خواهد شد. این هوادار است که به تیم ارزش و شخصیت میدهد. هواداران
تیم را تنها نمیگذارد و حقشان این نیست. نمیدانم چه سناریویی در پیش است!
متاسفانه دوباره، دوبارهها درحال رخ دادن هستند.
پیشکسوت تراکتور اضافه کرد: چند سال است که این اتفاق تکرار میشود اما همه
بد نیستند! در دوران خصوصی تراکتور ۱۶ بار سرمربی عوض شده که هر کدام صاحب
سبک و برنامه بودند. یعنی همه این ۱۶ مربی بد بودند و شما )باشگاه تراکتور( خوب
بودید؟ برنامهریزی شما درست بوده؟ مگر کل بازیکنان با نظر مربیان جذب شدهاند؟
خیلی از بازیکنان را خود باشگاه جذب کرده است. چرا باشگاه تراکتور شفافسازی
نمیکند؟ مگر بازیکنان در سالهای اخیر مطابق لیست خمس، بردیف و مربیهای
قبلی خارجی و داخلی، جذب شدهاند؟ اصال چه اتفاقی در حال رخ دادن است! حتی
در ضعیفترین لیگها و تیمهای دنیا هم این اتفاق نمیافتد که طی ۵-۶ فصل، ۱۶
سرمربی عوض شود.
اسدی مطرح کرد: زنوزی همه جا میگوید که هزینه کرده، خب ما هم همه جا
حامی آقای زنوزی و باشگاه بودیم ولی چه اتفاقی افتاد؟ چرا با یک نفر با سالمتی کار
را به پایان نمیرسانید؟ اگر اطمینان ندارند چرا سرمربی میآوردند؟ اگر از انتخابشان
مطمئن هستند، باید شرایط را هم مهیا کنند، نه اینکه از خود باشگاه با من تماس
بگیرند و بگویند خمس ضعیف اســت! اگر ضعیف اســت چــرا آوردید؟ اگر خوب
است چرا پشت سرش حرف میزنید؟ هواداران تراکتور با هزار مشکل منتظر بازی
تیمشان هستند تا به ورزشگاه بیایید ولی در نهایت با کسب نتایج ضعیف توسط تیم
محبوبشان، ورزشگاه را ترک میکنند.
او در واکنش به فوت هوادار تراکتور گفت: پستی را در صفحه شخصیام منتشر
کردم و هواداران که همیشه به من لطف داشتند، کامنت گذاشتند. یکی از هواداران
نوشته بود که “چرا این اتفاق )مرگ هواداران( در زمان بازی ما اتفاق نمیافتاد؟” در
این ۵-۶ سال چه اتفاقی افتاده است؟ چرا این قدر فشار باید روی هواداران باشد. چرا
باشگاه تراکتور به خواسته هواداران توجهی نمیکنند؟
مدافع پیشــین تراکتور درباره انتخاب سرمربی جدید برای این تیم بیان کرد: به
نظر من مربی خارجی با فضای فوتبال ما آشــنا نیست و مربیان خارجی برای آشنا
شدن با فوتبال ایران حداقل به یک نیم فصل نیاز دارند، چون ما لیگ عجیبی داریم.
در بین گزینههای داخلی، یحیی گل محمدی در تراکتور هم کار کرده و گزینه قابل
قبولی است و با فضا آشناست. اما امیدوارم با توجه به سیاستهای باشگاه تراکتور این
چند بازی آخر را به سالمتی به پایان برسد. متاسفانه در فضای مجازی گزینههای
ضعیفتر هم مطرح شده بود. البته همه میدانیم سناریو باشگاه تراکتور چیست، اما
نمیدانیم چرا نمیخواهند حلش کنند. من بعد از اتمام بازیها راجع به اتفاقات باشگاه
تراکتور صحبت خواهم کرد.
اسدی عنوان کرد: فشار زیادی روی بازیکنان وجود دارد اما باید بدانند پیراهن چه
تیم بزرگی را تن کردهاند، این پیراهن تعصب و غیرت میخواهد و برای اینکه بتوانند
سرشان را در تبریز باال نگه دارند باید تمام تالششان را انجام دهند.
انشااهلل اتفاقاتی در بازیهای آتی بیفتد که سهمیه آسیایی کسب شود تا حداقل
کاری کرده باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *